Radon

1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft. Lagen anger att radonhalten inomhus inte får överskrida referensnivån 200 bequerel per kubikmeter luft, eftersom höga halter av ämnet kan vara skadlig för hälsan.

Radon i bostäder

Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan ett antal åtgärder för att sänka den.

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. För rökare är risken särskilt stor.

Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radonhalten och vid behov göra åtgärder. Miljöförbundet bedriver tillsyn och ska kontrollera hur radonarbetet sköts i alla flerbostadshus, skolor och förskolor.

Mätning och åtgärder

Miljöförbundet har ingen utrustning för utlån till radonmätning. Du får istället kontakta ett företag som arbetar med radonmätning. Det är viktigt att radonmätning utförs av ackrediterade företag som till exempel laboratorier, konsultfirmor och motsvarande. Här finns förslag på hur du kan hitta ackrediterade företag:

Mätning ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning "Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning (2013)". Den kan hämtas på Strålskyddsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Mätning av radon i inomhusluft görs normalt under minst två månader under eldningssäsongen (oktober-april). Krävs ett snabbt besked kan mätning även göras under kortare tid (1 vecka) vilket dock inte kan ge underlag för ett årsmedelvärde. Mätning av radon kan också göras på brunnsvatten.

Om radonmätningen visar att det finns för hög halt av radon i din bostad, fastighet eller lokal, är det viktigt att du får hjälp med att reda ut orsakerna och att sätta in rätt åtgärder, så att radonhalten hålls så låg som möjligt. Det är också viktigt att radonhalten mäts igen av ett ackrediterade företag efter att åtgärderna är klara.

Radonbidrag

Småhusägare måste själv bekosta åtgärder för att sänka radonhalten. Du kan få radonbidrag för sanering av ditt hus, om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel per kubikmeter.

Ansök om radonbidrag hos Länsstyrelsen Blekinge Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner