Buller

Foto: Sofia Engzell

Buller kan sägas vara ett oönskat ljud. Variationerna av hur störda vi blir beror bland annat på vilken attityd vi har till bullerkällan, i vilken aktivitet vi störs eller om bullret till exempel är kombinerat med vibrationer. Vi är också olika bullerkänsliga i olika miljöer. I ett rekreationsområde där man förväntar sig en tystare miljö är vi känsligare för bullerstörningar än i tätorter. Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet.

Om du har problem med buller i din lägenhet ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetens ägare. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av problemet, kan du vända dig till Miljöförbundet Blekinge Väst. Du som bor i eget boende och har problem med buller som orsakas av någon annan, kan också vända dig till miljöförbundet. Tänk på att det ofta är bra, att först själv ta upp problemet med den som orsakar bullret. Många problem går att lösa med en dialog.

Bullermått och bullermätning

Hur starkt ett ljud uppfattas beror dels på ljudtrycket och dels på ljudets frekvenssammansättning. Omfånget av det ljud vi kan uppfatta är enormt, ljudtrycket vid smärtgränsen är cirka 100 miljarder gånger starkare än det svagaste ljud vi kan uppfatta. För att slippa använda mycket stora tal används en logaritmisk skala för ljudtrycket, som anges i decibel (dB). Maximalnivån anger den högsta ljudnivån (Lmax) under en viss tidsperiod och ekvivalentnivån (Leq) avser en medelljudnivå under en viss period.

En skillnad i bullernivå på 3 dBA ger en knapp hörbar förändring medan 8-10 dBA upplevs som en fördubbling av ljudet.

Aktörer och ansvar

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet har ansvar för de miljöstörningar som kan uppkomma. Tillståndspliktiga företag har ofta villkor för buller för sin verksamhet.

Reglering av buller

Miljöbalken är tillämplig för flertalet bulleralstrande verksamheter, men tillämpas på olika sätt. Vägtrafik och järnvägstrafik är verksamheter som också regleras av egna lagsystem: väglagen respektive lagen om byggande av järnväg. För flygtrafik prövas endast bullret vid flygplatser enligt miljöbalken, medan bulleremission från flygplan regleras internationellt. Det övergripande luftrummet och flygvägssystemet är föremål för internationella överenskommelser. Buller från överflygande flygplan beaktas i huvudsak ej. Båttrafik med fritidsbåtar, liksom trafik med snöskoter, är också i huvudsak oreglerad. I vissa fall förekommer trafikrestriktioner inom speciella områden.

Skjutfält, industriverksamhet, vindkraftverk och motorsportbanor är tydligt reglerade verksamheter. Ofta uppkommer konflikter med bullerstörningar vid bostäder och bullerstörningar i friluftsområden.

Exponering av omgivningsbuller regleras i bostaden, vid uteplats och bostadsområden och till viss del även i friluftsområden. Reglering av buller gäller både emission, det vill säga hur mycket olika källor får bullra, och immission, det vill säga hur mycket buller olika platser får utsättas för. Regler och riktvärden kan också kompletteras på lokal nivå med exempelvis planbestämmelser. Verksamheter kan också ha ett tillstånd med bullervillkor som avviker från nationella riktvärden.

De källor som har bullerreglering är till exempel bilar och vissa andra motordrivna fordon (t.ex. arbetsmaskiner).

Mer information hittar du under Relaterade länkar.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner