Små dricksvattenanläggningar för privat bruk

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. För att kontrollera vattenkvaliteten från små dricksvattenaläggningar för privat bruk, bör man regelbundet ta vattenprover.

Varför ska man kontrollera sitt dricksvatten?

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten. Många ägare till små dricksvattenanläggningar för privat bruk tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker det. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Har man små barn i familjen bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Många problem kan emellertid undvikas om små dricksvattenanläggningar för privat bruk anläggs på rätt plats i förhållande till föroreningskällor, som till exempel enskilda avloppsanläggningar och gödselupplag. Det är även viktigt att små dricksvattenanläggningar för privat bruk har ett bra tekniskt skydd mot ytligt grundvatten i form av täta brunnsringar och hela brunnslock.

Vem har ansvar?

Det är du som äger en brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk, eller din ägarförening, som ansvarar för skötsel och för att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med dricksvattenaläggningen för privat bruk är det också du/ni som måste åtgärda problemen.

Vad är ett bra dricksvatten?

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk har upphävts och ersatts av Livmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Mer information hittar du på Livsmedelsverkets hemsida (länk nedan). Råden ger anvisningar för dig som är äger en liten vattentäkt för privat bruk. Här finns bl.a. gränserna för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning.

Livsmedelsverket har också uppdaterat Socialstyrelsens handbok, som ger mer information och kan vara bra för dig som har en liten vattentäkt för privat bruk, till exempel en egen brunn.

På Livsmedelsverkets hemsida hittar du mer information om hur du anlägger och sköter en brunn eller annan liten vattentäkt för privat bruk.

Anmälnings-/tillståndsplikt

För att anlägga en ny grundvattentäkt söder om E:22an inom Karlshamns kommun krävs en anmälan till miljöförbundet. Bor du inom vattenskyddsområde så gäller generellt anmälnings- och i vissa fall tillståndsplikt för anläggandet av ny grundvattentäkt.

Senast uppdaterad: