Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden är till för att skydda vattenförekomster, som är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Därför finns det skyddsföreskrifter med regler för vissa åtgärder eller verksamheter inom ett område runt dricksvattentäkten.

Karlshamns kommun

I Karlshamns kommun finns ett vattenskyddsområde - Långasjöns vattenskyddsområde. Mer information hittar du via länkarna i slutet av denna sida.

Olofströms kommun

I Olofströms kommun finns tre vattenskyddsområden.

  • Lilla Holje
  • Halen
  • Hemsjö

Länkar till mer information om dessa finns i slutet av denna sida.

Sölvesborgs kommun

I Sölvesborgs kommun finns flera äldre vattenskyddsområden och det pågår ett arbete att uppdatera vattenskyddsområdena i kommunen. Länk till mer information om arbetet med nya vattenskyddsområden finns i slutet av denna sida.

Dispenser och tillstånd för åtgärder i vattenskyddsområden

För vattenskyddsområden finns föreskrifter med bestämmelser, som ska skydda tillgång till ett hälsosamt dricksvatten. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet innehåller också information om vart man ska vända sig, om man vill söka dispens eller tillstånd för en åtgärd inom vattenskyddsområdet. För flera vattenskyddsområden är det Miljöförbundet Blekinge Väst, som behandlar ansökningar om dispenser och tillstånd.

För de vanligaste typerna av ansökningar finns särskilda blanketter. Det gäller

Vill du söka om dispens från någon annan bestämmelse inom ett vattenskyddsområde, får du själv skriva en ansökan och skicka till Miljöförbundet. För att en dispens ska kunna beviljas, krävs att sökt åtgärd inte motverkar vattenskyddsområdets syften. Ansökan behöver innehålla nedanstående uppgifter:

  • Dina kontaktuppgifter och ditt person-/organisationsnummer
  • Vilket vattenskyddsområde ansökan gäller
  • Vilken bestämmelse du söker dispens ifrån och vad du vill göra
  • Motivering till varför åtgärden behöver göras inom vattenskyddsområdet
  • Motivering till varför åtgärden är förenlig med vattenskyddsområdets syften

Senast uppdaterad: