Lokala föreskrifter och dispenser

Lokala föreskrifter, som har betydelse för Miljöförbundets verksamhetsområde, finns i alla medlemskommunerna. Varje kommun har egna föreskrifter, som är antagna av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Dispenser

Av de olika föreskrifterna framgår om man kan söka dispens från bestämmelserna och vart man i så fall vänder sig.

Avfallsdispenser

Dispenser från renhållninsordningen söker man från Miljförbundet Blekinge Väst. Ansökan kan göras i e-tjänst eller på blankett. Du hittar både blanketter och e-tjänster på sidan Avfallsdispenser.

Dispenser vattenskyddsområden

För vattenskyddsområden finns föreskrifter med bestämmelser, som ska skydda tillgång till ett hälsosamt dricksvatten. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet innehåller också information om vart man ska vända sig, om man vill söka dispens från någon bestämmelse i föreskrifterna.

För de vanligaste typerna av dispensansökan finns särskilda blanketter.

Vill du söka om dispens från någon annan bestämmelse inom ett vattenskyddsområde, får du själv skriva en ansökan och skicka till Miljöförbundet. För att en dispens ska kunna beviljas, krävs att sökt åtgärd inte motverkar vattenskyddsområdets syften. Ansökan behöver innehålla nedanstående uppgifter:

  • Dina kontaktuppgifter och ditt person-/organisationsnummer
  • Vilket vattenskyddsområde ansökan gäller
  • Vilken bestämmelse du söker dispens ifrån och vad du vill göra
  • Motivering till varför åtgärden behöver göras inom vattenskyddsområdet
  • Motivering till varför åtgärden är förenlig med vattenskyddsområdets syften

Dispenser kommunala naturreservat

Ansökan om dispens från föreskrifter för kommunalt bildade naturreservat har hittills varit mycket ovanligt. Därför finns i nuläget ingen särskild blankett framtagen för detta. Vill du ansöka om dispens från föreskrifter för kommunala naturreservat, får du själv skriva en ansökan och skicka till Miljöförbundet. För att en dispens ska kunna beviljas, krävs att sökt åtgärd inte motverkar naturreservatets syften. Ansökan behöver innehålla nedanstående uppgifter:

  • Dina kontaktuppgifter och ditt person-/organisationsnummer
  • Vilket naturreservat ansökan gäller
  • Vilken bestämmelse du söker dispens ifrån och vad du vill göra
  • Motivering till varför åtgärden behöver göras inom naturreservatet
  • Motivering till varför åtgärden är förenlig med reservatets syften

Senast uppdaterad: