Rökfria miljöer

Skylt som visar att det är förbjudet att röka.

Foto: Sofia Engzell

Tobaksrök är sedan länge känd för att bidra till stora hälsorelaterade problem. Några exempel på sjukdomar är lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL. För att förebygga problem finns tobakslagen, som är en skyddslagstiftning.

Tobakslagen

Tobakslagen begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen. Lagen ska också motverka att barn och ungdomar börjar röka. Den är också till för att underlätta för allmänheten, människor med astma, allergier eller andra känsliga personer att kunna vistas i offentliga rum utan att utsättas för passiv rökning.

Från 1 juli 2019 gäller en ny tobakslagstiftning. I de nya reglerna är fler områden än tidigare rökfria. Med rökning menar man i detta avseende rökning av tobak, upphettning av tobak (exempelvis inhalering), användning av elektroniska cigaretter, användning av örtprodukter för rökning samt användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Följande miljöer ska vara rökfria

 • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtrafik, inklusive de utrymmen (inomhus och utomhus) som används av den som reser med kollektivtrafiken
 • Restauranger och andra serveringsställen, inklusive uteserveringar
 • Lekplatser
 • Inhägnade platser utomhus, som främst är avsedda för idrottsutövning
 • Vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning, till exempel konserter, marknader och mässor (enligt Ordningslagen (1993:1617) 2 kap. 1-3 §§.)
 • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner
 • Ett visst antal rum på hotell eller annat ställe, där tillfällig bostad erbjuds i yrkesmässig regi

Undantag från rökförbud

Vissa undantag från rökförbudet finns, bland annat när det gäller mindre utrymmen som särskilt avsatts för rökning. Dessa undantag regleras i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 6 kap. 4-7 §§.

Ansvarig för rökförbudet

Det är den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer, som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Om du upplever problem

Om det är en verksamhet som inte upprätthåller ett rökförbud, bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan exempelvis vara restaurangägaren, bussbolaget eller förskolechefen. Om det inte hjälper ska du vända dig till Miljöförbundet, som ansvarar för tillsynen av rökfria miljöer. Använd gärna vår klagomålsblankett.

Informationsfilmer

Kommunikationsinsatsen Rökfri miljö har tagit fram informationsfilmer med tal. Du hittar filmerna via nedanstående länkar.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner