Klagomål gällande miljö och hälsa

Foto: Sofia Engzell

Miljöförbundet Blekinge Väst är tillsynsmyndighet för miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Du kan kontakta miljöförbundet om du upplever en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Med olägenhet för människors hälsa avses, enligt 9 kap 3 § miljöbalken, störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Klagomål gällande miljö- och hälsoskydd samt nedskräpning

Kontakta miljöförbundet om du vill lämna in ett klagomål. För att vi ska kunna hantera klagomålet, krävs det att du lämnar in tydliga uppgifter till oss. Använd dig därför i första hand av en av våra blanketter för klagomål. Fyll i samtliga fält och skicka in blanketten till miljöförbundet. Om vi behöver få in fler uppgifter för att kunna handlägga klagomålsärendet, så kommer vi att kontakta dig.

Om klagomålet gäller livsmedel/matförgiftning, hittar du mer information på följande sidor:

Handläggning av klagomål

Efter att vi tagit emot ditt klagomål, så kontaktar vi personen eller verksamheten som klagomålet berör. Då får berörda möjlighet att bemöta klagomålet och vid behov själva vidta åtgärder. I vissa fall bedömer vi att det inte är fråga om en olägenhet enligt miljöbalken. Vi beslutar då om att lägga ned ärendet. Som klagande har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. I de fall vi beslutar om att åtgärder behöver vidtas så kommer du som klagande få ta del av det beslutet och har möjlighet att överklaga.

Anonyma klagomål

Du som lämnar in ett klagomål har rätt att vara anonym. Observera att om du i klagomålet anger namn, telefonnummer, e-postadress eller liknande, så kan du inte längre vara anonym.

Anonyma klagomål är oftast svårare för oss att utreda, eftersom vi inte har möjlighet att efterfråga fler uppgifter från dig som klagar. Om du har lämnat ett anonymt klagomål till oss, så behöver du därför själv följa ärendets handläggningsgång. Du har inte heller någon möjlighet att överklaga ett beslut om åtgärder eller ett beslut om att ärendet avslutas.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner