Värmepumpar

Värmepumpar som tar sin värme från berg, jord, grund- eller ytvatten kan medföra risker för miljön. Därför måste du göra en anmälan till miljöförbundet för att installera en sådan värmepump. Om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde måste du istället ha tillstånd. 

Anmälan/ansökan krävs om värmen tas från berg, jord eller vatten

Du gör anmälan/ansökan på en särskild blankett. Läs igenom informationen på blanketten noggrant. Handläggningstiden är normalt 4-6 veckor. Se till att ansökan är komplett när du skickar in den, annars finns risk för att handläggningstiden blir onödigt lång. Här hittar du vår blankett för anmälan/ansökan värmepump.

För installation av luftvärmepump (luft/luft eller luft/vatten) krävs ingen ansökan/anmälan till miljöförbundet. Var dock uppmärksam på att det finns ett regelverk för installationen som gäller ändå.

Avgift

Miljöförvaltningen tar ut en avgift enligt gällande taxa för att handlägga/pröva din anmälan/ansökan.

Bergvärme

En bergvärmepump bygger på att värme tas från berget. Marken kommer därför att gradvis kylas ner runt borrhålet. För tätt placerade värmepumpar stjäl energi från varandras värmeupptagningsområden vilket medför att de inte kan leverera den beräknade energimängden. Därför bör avståndet vara minst 20 meter mellan två eller flera borrhål. Ska borrhålet placeras närmare än 20 meter från annans borrhål måste du redovisa vilka åtgärder du kommer att utföra för att motverka en eventuell energiförlust. Exempel på sådana åtgärder kan vara att borrdjupet förlängs eller borrningen vinklas. Borrhålet bör dessutom placeras minst 10 meter från fastighetsgräns.

Vi skickar din anmälan/ansökan för yttrande till de grannar som vi bedömer vara berörda av dina planer. En granne kan till exempel vara berörd om du placerar ditt borrhål närmare än 20 meter från ett redan befintligt borrhål hos grannen eller om borrhålet placeras närmare än 10 meter från grannens tomtgräns. Vi gör dock en bedömning i varje enskilt fall över vem som är berörd. Det är därför bra om du i förväg informerar dina grannar om planerna.

Miljöförbundet rekommenderar att certifierade brunnsborrare används vid brunnsborrning. Information om certifierade brunnsborrare finns på SITAC:s hemsida.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner