Vägar och trafik

Foto: Sofia Engzell

Miljöbalken omfattar inte bilar, bussar, flygplan eller andra mobila enheter. Däremot omfattas de anläggningar som finns för olika typer av fordon. Miljöförbundet är lokal tillsynsmyndighet för alla sådana anläggningar som finns i medlemskommunerna t.ex. vägar, järnvägar och hamnar. Den störning som oftast påtalas till Miljöförbundet Blekinge Väst vid denna typ av anläggningar är bullerstörningar.

Om du störs av trafikbuller i din bostad ska du i första hand vända dig till den som ansvarar för vägen där du bor. I Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhetsområde är det antingen Vägverket (större vägar), kommunen (övriga vägnätet) eller Banverket (järnvägstrafik). Är du osäker på vem du ska vända dig till eller inte är nöjd med den hjälp du får, kan du kontakta Miljöförbundet Blekinge Väst.

Hur mycket trafiken får bullra i och utanför din bostad regleras av riktvärden, som har fastställts av riksdagen. De nationella målen är att till år 2015 åtgärda vägtrafikbuller för alla som bor i hus med en ljudnivå på minst 65 dBA vid fasaden.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner