Utredning av klagomålsärende

När ett klagomål kommer in registreras det som ett ärende. En handläggare bedömer allvarlighetsgraden och hur man ska gå vidare i ärendet.

Akuta klagomål utreds omgående, medan vissa ärenden hanteras vid ordinarie kontroll. Om det behövs görs provtagning. Oavsett om ärendet drivs vidare eller inte kommer den som gör en klagomålsanmälan ha möjlighet att få information om hur klagomålet hanteras från Miljöförbundets sida. Om man är anonym måste man själv höra av sig för att få återkoppling, då Miljöförbundet inte har kontaktuppgifter till den klagande.

Klagomålsärendet avslutas när all handläggning är klar, vilket innebär att de brister som konstaterats ska ha åtgärdats. Om utredning av klagomålet tar mer tid än vad anläggningen betalar för i sin årliga kontrollavgift kommer den extra tiden att faktureras företaget.

Senast uppdaterad: