Köldmedier

Två av våra största miljöhot är uttunning av ozonskiktet och ökning av klimatgaser i atmosfären. Köldmedier bidrar både till ozonskiktets uttunning och växthuseffekten.

För att klara dessa miljöhot har EU och Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier. I bestämmelserna ingår en stegvis utfasning av de mest miljöpåverkande ämnena samt kontroll och rapportering för anläggningar där större mängder hanteras.

Köldmedier (i folkmun kallat freoner) är ett samlingsnamn på olika gaser som finns i alla kylar, frysar, brandsläckare, luftkonditioneringar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (grupperna CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (grupperna CFC, HCFC och HFC). Uttjänta hushållsmaskiner ska alltid lämnas till återvinning.

Nya regler

Sedan 2015 gäller nya regler för hur man beräknar mängden köldmedium i en anläggning. Mängden ska anges i koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för kilogram. De tidigare intervallerna för läckagekontrollerna baserat på kilogram kan därför förändras när det omvandlas till ton CO2e. Detta beror på att olika sorters köldmediegaser har olika stor påverkan på klimatet.

Exempel: Ett aggregat som innehåller 3 kg köldmediegas har tidigare krävt läckagekontroll varje år, oavsett vilken sorts gas det innehåller. Enligt de nya reglerna så kan två aggregat innehållande samma kg mängd gas men olika sorters gaser få olika kontrollintervall/kontrollkrav.

CO2e räknas fram genom att multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-värde (Global Warming Potential faktor), t. ex. 1 kg R404A motsvarar 3,9 ton koldioxid.

De nya kontrollintervallerna är:

Mängden koldioxidekvivalenter

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Ett köldmediums GWP-värde samt hur många kilo gas som motsvarar 5 ton CO2e finns i en tabell på www.alltomfgas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under rubriken ”Köldmedietabell”. Under rubriken ”Anläggningskollen” kan man enkelt ta reda på hur många CO2e en viss mängd köldmedium motsvarar.

Nytt angående mobila anläggningar

En förändring mot den tidigare svenska förordningen om köldmedier är att företag som utför arbeten i luftkonditioneringssystem på fordon ska ha företagscertifikat. Kravet på personligt certifikat kategori V och utbildningsintyg kommer att finnas kvar. Begreppet mobil luftkonditionering i fordon kommer även att skiljas från mobil utrustning för att förtydliga skillnaden på vilka utbildningskrav som ska ställas på personalen. Kravet på företagscertifikat gäller från 1 juli 2017. Om köldmediefyllningen motsvarar mindre än 5 ton CO2e (motsvarar ca 3,5 kg HFC-134a) får arbetet göras utan certifikat men under överinseende av certifierad person. För andra typer av mobila system krävs numera kategori II och om köldmediefyllningen är på 3 kg eller mer så krävs högsta kategorin I.

Allt om F-Gas - Ny f-gasförordning gäller från och med 1 januari 2015. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Företag och verksamheter