Miljöfarlig verksamhet

Foto: Sofia Engzell

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Miljöbalken ställer också krav på att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa.

En verksamhet behöver inte vara farlig för människors hälsa eller miljön för att den har betecknats som miljöfarlig utan det som är avgörande är att det kan finnas en risk för påverkan på miljön eller människor.

Miljöförbundet Blekinge Väst har tillsyn över de flesta B-verksamheter och alla C- och U-verksamheter i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Tillsynen innebär att Miljöförbundet kontrollerar att lagen följs och ger information och råd till verksamhetsutövare för att skapa förutsättningar för att miljöbalkens syfte uppfylls.

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Senast uppdaterad: