Lantbruk

Foto: Monica Malmberg

Miljöförbundet Blekinge Väst kontrollerar lantbruksverksamheter i Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner genom regelbundna tillsynsbesök. Tillsynsfrekvensen varierar beroende på verksamheten omfattning. Alla lantbruksverksamheter och hästgårdar, oavsett storlek, behöver bland annat följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken

På denna sida hittar du information om:

Så här går ett tillsynsbesök till

Vid ett tillsynsbesök kontrollerar en inspektör att du som lantbrukare följer aktuella miljöregler. Efter besöket sammanställer vi alla uppgifter i en inspektionsrapport och bedömer om det finns några avvikelser som behöver åtgärdas. Inspektionsrapporten skickas sedan till dig.

Under tillsynsbesöket går vi igenom dokument som är nödvändiga för tillsynen. Vi tittar exempelvis på villkor eller försiktighetsmått som verksamheten har och att dessa efterföljs. Vi tittar även på egenkontrollprogram, som exempelvis LRF:s miljöhusesyn.

Andra uppgifter som vi tittar på vid en inspektion är leveranser eller mottagning av stallgödsel, hur mycket stallgödsel som läggs på arealerna, om en växtodlingsplan eller växtnäringsbalans finns.

Om verksamheten använder växtskyddsmedel kontrolleras att behörighet finns samt att sprutan som används är funktionstestad och godkänd. Vi tittar även på sprutjournaler, kemikalielistor och säkerhetsdatablad.

Om du själv kör farligt avfall, som uppkommer inom verksamheten, kontrollerar vi att du har ett tillstånd eller har gjort en anmälan till länsstyrelsen om transport av farligt avfall. Vi tittar även på förvaringen av oljor och kemikalier, avfallsjournal och transportjournal samt kvitton för bortlämnat avfall.

Du kan även behöva visa eventuella årsrapporter för köldmedier samt besiktningsprotokoll för cisterner.

Tillstånd och anmälan

Antalet djurenheter i ditt lantbruk avgör om du behöver anmäla din verksamhet eller om du behöver ansöka om tillstånd. Djurenheter beräknas på olika sätt för olika djurslag. I listan nedan motsvarar varje punkt en djurenhet.

 • 1 mjölkko (som mjölkko räknas även sinko).
 • 6 kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret.
 • 3 övriga nöt, sex månader eller äldre.
 • 3 suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor.
 • 10 slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyltor som inte är betäckta räknas som slaktsvin.
 • 1 häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder.
 • 10 minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar,
 • 100 kaniner.
 • 100 värphöns äldre än 16 veckor.
 • 200 unghöns upp till 16 veckors ålder.
 • 200 slaktkycklingar.
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
 • 10 får eller getter, sex månader eller äldre.
 • 40 lamm eller killingar, upp till sex månaders ålder.

Tillstånd

Större verksamheter kräver att tillstånd söks hos länsstyrelsen. Gränsen för tillstånd är 200 eller 400 djurenheter, beroende på djurslag. Tillståndsprövning görs av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Information om tillståndsprövning för miljöfarlig verksamhet på länsstyrelsens Blekinge län hemsida. Länk till annan webbplats.

Anmälan

Ska du starta upp en lantbruksverksamhet med fler än 100 djurenheter, eller utöka befintlig verksamhet så ska du anmäla det till oss. Vi behöver få din anmälan minst sex veckor innan du planerar att börja med din verksamhet. Anmälningsblanketter för miljöfarlig verksamhet lantbruk och minkverksamhet finns på sidan Blanketter och e-tjänster/lantbruk.

Mindre lantbruksverksamheter

Har du färre än 100 djurenheter eller kanske inga djur alls, räknas ditt lantbruk som en U-verksamhet. U-verksamheter har ingen anmälningsplikt och du behöver inte söka tillstånd för ditt lantbruk. Din verksamhet kan dock fortfarande komma att få tillsyn av miljöförbundet. Miljöförbundet kan också vid behov ställa krav på åtgärder eller utredningar av din verksamhet. 

Hästverksamheter och mindre djurverksamheter

Du som har hästar samt mindre djurverksamheter omfattas bland annat av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Du behöver se till att exempelvis gödselhanteringen sker på ett sådant sätt att näringsläckage till omgivningen inte förekommer. Det avfall som uppkommer inom verksamheten, som exempelvis plast eller balnät, ska hanteras på ett korrekt sätt. Miljöförbundet utför miljötillsynen och kan vid behov förelägga om åtgärder.

Om du vill begrava din häst så behövs inget tillstånd, men platsen som väljs ut behöver vara lämplig, kontakta miljöförbundet om du har några frågor. Läs mer under fliken ”Hästverksamheter”.

Kemiska växtskyddsmedel

Du som sprider växtskyddsmedel yrkesmässigt är skyldig att följa de regler som finns kring användning och förvaring av växtskyddsmedlen. För att få sprida kemiska bekämpningsmedel yrkesmässigt måste man ha genomgått behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar. De bekämpningar du gör i fält ska dokumenteras i en sprutjournal. Vid inspektion kan du bli ombedd att uppvisa sprutjournalen.

Vid bekämpning intill skyddsobjekt måste alltid minst följande fasta skyddsavstånd hållas:

 • 2 meter till öppna diken samt dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar.
 • 6 meter till sjöar och vattendrag.
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Spridningsutrustningen, som används vid spridning av växtskyddsmedel, måste vara funktionstestad och anmäld till Jordbruksverket. Funktionstest ska göras minst vart tredje år. Jordbruksverkets beslut om godkännande av spridarutrustningen ska kunna visas upp vid inspektionen.

Växtskyddsmedel i vattenskyddsområde

Om du vill använda växtskyddsmedel i ett vattenskyddsområde behöver du ansöka om tillstånd.

Växtskyddsmedel utanför jordbruksmark

Om du vill använda växtskyddsmedel utanför jordbruksmark behöver du anmäla det eller ansöka om tillstånd, beroende på vilken plats det gäller, se mer under Kemisk bekämpning.

Här hittar du blanketter för ansökan och anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Gödselhantering

Blekinge län ligger till största del inom nitratkänsligt område. Inom nitratkänsligt område gäller hårdare regler för lagring och spridning av stallgödsel, så att inte läckage av näring till vattendrag, sjöar och hav ska ske. Du kan hitta information om vilka delar av Blekinge som ligger inom nitratkänsligt område hos Länsstyrelsen.

Du som sprider eller på annat sätt hanterar gödsel behöver bland annat följa särskilda regler för spridning av gödsel gällande t.ex. tidpunkt för spridning, följa särskilda regler för lagring av gödsel samt beräkna behovet av kväve och fosfor för dina grödor. Du som lämnar bort eller tar emot stallgödsel behöver också föra en stallgödseljournal.

Du hittar mer information om vad som gäller vid spridning och hantering av gödsel under rubriken ”Information om gödsel

Kemikalie- och oljehantering

Du som har en verkstad på ditt lantbruk eller på annat sätt förvarar oljor och kemikalier, behöver förvara dessa på ett sätt så att de inte riskerar att förorena mark eller vatten, om ett läckage skulle uppstå. Läs mer under ”Hantering av kemiska produkter”.

Om din verkstad har en oljeavskiljare behöver du se över och tömma oljeavskiljaren regelbundet. Läs mer under "Oljeavskiljare".

Egenkontroll

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Även en mindre verksamhet behöver kunna visa att rutiner finns för att minska påverkan på miljön. Anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter ska enligt lag ha ett egenkontrollprogram. Läs mer under "Egenkontroll för miljöfarlig verksamhet".

Djurskydd

Djurskyddstillsynen är från och med 2009-01-01 flyttad till Länsstyrelsen i Blekinge län. Frågor och anmälningar hänvisas till Länsstyrelsen Blekinge län. Mer information om djurskydd på länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Tel nr till länsstyrelsens växel: 010-224 00 00.

Senast uppdaterad: