Egenkontroll för miljöfarlig verksamhet

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på annat sätt ger negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller för att exempelvis hantera kemikalier och avfall så att du kan minska den negativa miljöpåverkan från din verksamhet så mycket som möjligt.

Berörs min verksamhet?

Alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet berörs av kraven på egenkontroll. Vad som avses med en miljöfarlig verksamhet finns definierat i miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats..

God egenkontroll ger dig som verksamhetsutövare kunskap om den egna verksamhetens miljöpåverkan. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan någon allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen visar att du aktivt arbetar med att kontrollera, motverka och förebygga sådana risker.

Varför måste du kontrollera din verksamhet?

Utan en god egenkontroll ökar risken för negativ miljöpåverkan från din verksamhet. Det kan till exempel vara buller- och luktstörningar eller att din verksamhet använder onödigt mycket energi. Planera och organisera ditt miljöarbete. Genomför de undersökningar eller mätningar som behövs för att skaffa dig kunskap om risker och miljöpåverkan från din verksamhet.

Anpassa egenkontrollen

Omfattningen av din egenkontroll behöver anpassas till din verksamhets storlek och dess påverkan på miljön. En stor och komplex verksamhet innebär generellt stora risker och behöver ha en mer omfattande egenkontroll än en liten verksamhet. När du bedömt riskerna med din verksamhet är det dags att se över hur den kan kontrolleras. Vilka rutiner behöver tas fram? Vilka kontroller behöver göras för att förhindra störningar? Hur kan du minska energianvändning från din verksamhet? Skriv ner rutinerna och för journal över de kontroller du gör.

Utökade krav för tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter

Det finns särskilda regler om egenkontroll som gäller för dig som har en tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet. Reglerna innebär att du ska dokumentera följande:

  • vem som har ansvar för miljöfrågorna på ditt företag
  • rutiner för att undersöka utrustning för drift och kontroll
  • rutiner för att bedöma riskerna med din verksamhet
  • rutiner för att rapportera till oss när det sker driftstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön
  • en förteckning över de kemikalier som du hanterar

I Miljöprövningsförordning (2013:251) beskrivs vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

I Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll beskrivs vad som minst måste dokumenteras av tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter.

Senast uppdaterad: