Vad är köldmedier?

Köldmedier är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en oftast sluten kretsprocess från vilken användbar kyla eller värme levereras. Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar.

Klimatpåverkan

Många av de köldmedier som används idag påverkar atmosfären. Påverkan sker dels i ozonskiktet, där köldmedier reagerar med ozon och medverkar till att förtunna ozonlagret. Dels bidrar köldmedier till att öka växthuseffekten.

Tidigare användes nästan uteslutande olika slags freoner (halogenerade kolväten). I Sverige är det förbjudet att sälja, installera och fylla på anläggningar med freoner. I nya anläggningar används vanligtvis köldmedier med förkortningen HFC. De orsakar ingen ozonnedbrytning men påverkar klimatet. Därför ställs krav på aktsamhet vid tillverkning, skrotning, service eller risk för läckage.

Som en följd av köldmediers klimatpåverkan finns internationella överenskommelser om en begränsning av användandet av vissa köldmedier. Utöver detta har enskilda länder, däribland Sverige, infört nationella krav på hantering av olika köldmedier.

Benämningar

Ordet freon är ett handelsnamn som kommer från engelskans freeze. Freoner är alltså inga naturligt förekommande ämnen.

Köldmedierna är uppdelade i framförallt tre grupper:

CFC – köldmedium som innehåller klor och fluor. Kallas även hårda freoner då de är mycket långlivade. Dessa är numera förbjudna att använda.

HCFC – köldmedium som innehåller klor, fluor och väte. Kallas även mjuka freoner då de har en kortare livslängd än gruppen CFC. Dessa är numera förbjudna att installera och fylla på.

HFC – köldmedium som innehåller fluor och väte. Köldmedierna i gruppen HFC är inte direkt ozonnedbrytande, eftersom det inte innehåller klor. De ger däremot en växthuseffekt liknande koldioxid, och vid framställning av HFC bildas ozonförstörande ämnen som biprodukt.

Köldmedier benämns oftast med bokstaven R följt av en sifferkombination (exempelvis R22). Bokstaven R står för engelska ”refrigerant”. Sifferkombinationen beskriver köldmediets kemiska uppbyggnad, med antalet fluor-, väte-, kol- och kloratomer.

Läckage

I maskinen finns köldmediet inneslutet. Under drift förekommer normalt endast mindre läckage hos maskiner som levererar värme eller kyla till byggnader. Det är vid haverier, allmän hantering av köldmediet och vid skrotning av maskinerna som de huvudsakliga utsläppen sker. I äldre anläggningar, t.ex. luftkonditionering i äldre bilar och äldre direktexpansionssystem i luftkonditioneringsanläggningar, har läckage varit vanligt även under drift.

Andra alternativ

Vilket alternativ som i det enskilda fallet är mest lämpligt beror på applikation och om det gäller nyinstallation eller konvertering av befintlig anläggning. Ersättningsmedier vid konvertering från HCFC är oftast olika HCF-köldmedier. Dessa har nummer inom R400-serien.

I nya anläggningar är ammoniak, propan, isobutan och övriga kolväten aktuella.

Senast uppdaterad:

Företag och verksamheter