Bekämpningsmedel i trädgården

Foto: Sofia Engzell

Bekämpningsmedel är framtagna för att vara giftiga och de påverkar inte bara den organism som ska bekämpas utan påverkar även andra växter och djur. De kan även vara skadliga för människors hälsa. Tänk på att det är inte bara är livet i din egen trädgård som påverkas av dina bekämpningsmedel.

Behöver du verkligen använda bekämpningsmedel i din trädgård? Oftast behövs inga kemiska tillsatser för att hålla ogräs eller skadedjur borta från trädgården. Det finns flera mekaniska hjälpmedel och alternativa metoder.

Krav på godkännande och märkning

Alla bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas och vissa produkter får bara användas för yrkesmässigt bruk. På Kemikalieinspektionens hemsida hittar du ett bekämpningsmedelsregister över godkända produkter och där framgår också vilka som får användas av privatpersoner.

Förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer och det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas även av privatpersoner.

Viktigt att tänka på!

Alla kemikalier ska ha ett säkerhetsdatablad, så fråga efter detta vid köp av bekämpningsmedel. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning och följ de anvisningar och råd för hanteringen som anges där.

Det finns alltid en risk att barn eller djur får i sig gifter om användningen inte sker på rätt sätt. Kemiska bekämpningsmedel kan spridas långa vägar genom vind, ytavrinning, avdunstning eller urlakning i marken.

Om du använder bekämpningsmedel i trädgården, var noga med att följa bruksanvisningen och undvik att använda medlen när det finns risk för regn eller i samband med bevattning. Då sköljs det bort, skadar naturen och hamnar i vårt dricksvatten. Använd heller inte medlen på underlag där det lätt rinner av om det regnar, till exempel grusade ytor, singel, asfalt, trädgårdsplattor eller i närheten av brunnar.

Sprid aldrig bekämpningsmedel i områden där barn vistas och tänk på att det inom skyddsområde för vattentäkt kan vara helt förbjudet att använda bekämpningsmedel även för privat bruk.

Bekämpningsmedelsrester

Bekämpningsmedelsrester är farligt avfall och ska lämnas till återvinningscentral. Om bekämpningsmedel hamnar i avloppsvattnet kan det döda mikroorganismerna i reningsverket och förstöra reningsprocessen. Närmaste återvinningscentral för mottagning av farligt avfall hittar du på Västblekinge Miljö AB:s hemsida.

Senast uppdaterad: