Planera och bygga enskilt avlopp

Du måste ansöka om tillstånd för att bygga en ny avloppsanläggning eller ändra en gammal. Andra åtgärder kan istället kräva en anmälan. Om du inte själv har tillräcklig kunskap så kan det vara lämpligt att ta hjälp av en entreprenör eller konsult.

Vilket avlopp ska jag välja?

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att föreslå en lösning som uppfyller kraven utifrån förhållandena på din fastighet. Anläggningen ska även kunna installeras och skötas på ett korrekt sätt. Miljöförbundets uppgift är att granska ansökan och kontrollera att den valda anläggningen uppfyller de reningskrav som behövs beroende på omgivningens förutsättningar.

Ansökan

Ska du anlägga en ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett måste du ansöka om tillstånd. Att anlägga en ny avloppsanläggning omfattar t.ex. att byta ut en äldre infiltration mot en ny infiltration men även att byta teknisk lösning från en stenkista till ett minireningsverk.

Ska du göra åtgärder på ditt befintliga avlopp bör du alltid höra med oss innan du gör några ändringar. Detta eftersom det kan krävas ett tillstånd innan du sätter igång.

Anmälan

Ska du anlägga avloppsanläggning för endast bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) behöver du anmäla detta till oss. Du använder samma blankett som för ansökan.

Ska du installera någon form av torrtoalett (utedass, separett, frystoalett, multrum/mulltoa, förbränningstoalett) ska detta anmälas till oss.

Vad ska ansökan/anmälan innehålla?

Det är samma blankett för både ansökan och anmälan. Du hittar alla våra blanketter rörande enskilt avlopp här. Kontrollera att ansökan/anmälan är fullständigt ifylld, komplett med bilagor samt underskriven av behörig person.

Förutom en ifylld blankett, behöver du skicka med följande bilagor:

 1. Situationsplan - mer information nedan
 2. Produktbeskrivning
 3. Oberoende funktionstest som visar anläggningens reningskapacitet avseende fosfor (Ptot), kväve (Ntot), biologiskt syreförbrukande ämnen (BOD7) samt effekt på smittämnen i avloppsvattnet (gäller ej för infiltration)
 4. Beskrivning av skötsel och eventuell egenkontroll

Situationsplanen

En situationsplan ska alltid bifogas ansökan/anmälan och anges i lämplig skala. Vi kan hjälpa dig att ta fram en karta. På situationsplanen ska hela avloppsanordningen vara inritad. Tänkt placering samt avstånd från denna till bland annat vattentäkter, hus, ytvatten och fastighetsgränser m.m. ska redovisas. Även provgroparnas plats ska markeras och vara numrerade.

Kontrollera att följande finns med på situationsplanen:

 • Uppställningsplats för slamtömningsfordon.
 • Befintliga och planerade byggnader på fastigheten.
 • Förslag på placering av avloppsanläggningen med måttangivelser, inklusive ledningsdragningen från byggnaden fram till utsläppspunkt eller sluten tank.
 • Plats för provgropar numreras på situationsplanen.
 • Dricksvattenbrunnar inom 200 m från anläggningen, befintliga och planerade (även om de inte används).
 • Borrhål för bergvärme inom 200 m från anläggningen och ytjordvärme inom egen fastighet.
 • Utsläppspunkt.
 • Diken, vattendrag och annat ytvatten inom 100 m från anläggningen.
 • Avstånd till eventuellt ytvatten (vattendrag, å, sjö eller hav).
 • Marklutning i form av nivåkurvor eller pilar.
 • Skalstock med lämplig skala och norrpil.
 • Tvär- och längdsektionsritning för infiltration och markbädd.

Om du anlägger avlopp utan tillstånd

Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd kan du bli skyldig att betala en straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift. Denna miljösanktionsavgift kan vara upp till 5 000 kronor. Detta gäller även då du ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning.

Du måste också kunna visa att anläggningen har den utformning och funktion som hade krävts om du skulle ha sökt tillstånd innan den byggts. Om du inte kan visa att avloppsanläggningen uppfyller kraven kan du bli tvungen att bygga en ny anläggning eller flytta den. Du måste givetvis också betala för den handläggningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt vår taxa. Du betalar alltid för det antal timmar som anges i taxan, till exempel 8 timmar för en ansökan.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner