Regler och avgifter

Om du säljer tobak utan tillstånd så riskerar du fängelsestraff. Eftersom försäljning av tobak är en socialt ansvarsfull uppgift, har Sveriges riksdag beslutat att du måste vara lämplig för att få sälja tobak. Att vara lämplig betyder bland annat att du måste betala alla dina skatter i tid och att du inte får begå brott.

På denna sida hittar du information om följande:

Lag om tobak och liknande produkter

I denna lag finns bestämmelser, som du måste följa. Du kan läsa hela lagen på riksdagens hemsida: Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats..

Kort sammanfattning av bestämmelser i lagen

18-årsgräns

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha skyltar om åldersgränsen som syns tydligt. Skyltarna ska sitta där det finns tobak och där försäljningen sker, alltså vid kassan. Inte heller partihandlare får lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.

Den som säljer eller lämnar ut tobak till någon som är under 18 år riskerar böter eller fängelse.

Motverka langning

Du får inte sälja tobaksvaror till någon, som du misstänker ska lämna över dem till en person yngre än 18 år.

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Du får inte ha några affischer, större anslag eller annan marknadsföringsåtgärd, som kan uppfattas som påträngande inne i butiken. Tänk på att en enstaka affisch eller ett anslag kan vara tillåtet, men att den samlade bilden av din marknadsföring kan göra att den blir påträngande och därmed otillåten. Du får inte heller göra reklam för tobak genom prissubventioner, gåvor, gratisprover, reklamtävlingar eller reklammaterial som askkoppar, tändare och paraplyer.

Miljöförbundet gör alltid bedömningar i det enskilda fallet för att avgöra om marknadsföringen är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Det är du som är innehavare av ett tillstånd för tobaksförsäljning som ansvarar för att marknadsföringen är korrekt utformad. Eventuell marknadsföring ska vara placerad så att den inte är synlig utifrån, i möjligaste mån.

Märkning på förpackningar

Alla förpackningar till tobaksvaror måste ha hälsovarningar. Reglerna är olika för olika sorters tobaksvaror. På cigarett- och rulltobakspaket måste det finnas en kombinerad hälsovarning, alltså både text och bild, samt en allmän varning med texten ”rökning dödar” och informationstexten ”tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen”. Det är ditt ansvar att kontrollera så att alla förpackningar till tobaksvaror, som du säljer eller förvarar i lokalen, har korrekt hälsovarning.

Om du säljer tobaksvaror utan korrekt hälsovarning, riskerar du böter eller fängelse.

Förpackningar till cigaretter och rulltobak ska ha en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Saknas märkningen får du inte sälja tobaksvaran.

Förbud mot att sälja lösa cigaretter

Cigarettpaket måste innehålla minst 20 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter).

Krav om minsta mängd

En förpackning med rulltobak måste innehålla minst 30 gram tobak. En förpackning med portionssnus måste innehålla minst 20 portioner.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Vid försäljning av tobaksvaror krävs det att du har ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet. Enligt lagen så ska du utöva särskild kontroll över din försäljning av tobaksvaror. För den kontrollen ska du ha ett särskilt program, ett egenkontrollprogram. Att du har ett genomarbetat och anpassat egenkontrollprogram, är en stor del i vår bedömning av din verksamhet. Om ditt egenkontrollprogram inte uppfyller lagens krav, så kan du inte få ett tillstånd för att sälja tobaksvaror.

Informera din personal om regler och rutiner

Du, som är butiksägare eller försäljningsansvarig, ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Förändringar i din verksamhet

Om det sker förändringar i din verksamhet, så måste du anmäla det till oss. Det kan till exempel vara förändringar i ägande eller i styrelsen. Om du vill sluta sälja tobak, ska du anmäla det till miljöförbundet. Kontakta oss på tobak@miljovast.se

Avgift för ansökan och tillsyn

Miljöförbundet har rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd. Avgiften ska täcka handläggningskostnaderna samt att det tillkommer en årlig avgift för tillsynen Miljöförbundet bedriver.

Avgiften tas ut enligt följande:

  • Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för detaljhandel: 8000 kr
  • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd detaljhandel: 6000 kr
  • Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt försäljningstillstånd för partihandel: 10 000 kr

Avgiften tas ut även om tillståndet inte beviljas.

Om du får tillstånd, ska du betala en fast årlig avgift för administration samt timavgift för den faktiska tillsyn försäljningsstället erhåller.

Vad händer om du bryter mot lagen?

Varning eller återkallelse

Om du inte följer lagen så kan du få en varning. Om du gör något som vi bedömer som grovt, eller om du redan har fått en varning och missköter dig igen så kan vi ta tillbaka ditt tillstånd. Det kallas för att tillståndet återkallas. Om ditt tillstånd återkallas så får du inte längre sälja tobaksvaror.

Böter och fängelse

Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning i tobakslagen kan få ett straff. Ett straff är antingen böter eller fängelse. Om du till exempel säljer tobaksvaror utan tillstånd så gör du dig skyldig till olovlig tobaksförsäljning och kan få böter eller fängelse i upp till två år. Om brottet räknas som grovt får du minst sex månaders fängelse och upp till sex års fängelse.

Senast uppdaterad: