Försäljningsregler för tobaksvaror

Eftersom försäljning av tobak är en socialt ansvarsfull uppgift, har Sveriges riksdag beslutat att du måste vara lämplig för att få sälja tobak. Att vara lämplig betyder bland annat att du behöver visa att du betalar dina skatter i tid och inte begått några brott. Om du säljer tobak utan tillstånd så riskerar du fängelsestraff.

Reglerna i lagen som du måste följa

Vid försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ska reglerna i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter följas. Här är en kort sammanfattning av lagstiftningens krav för dig som vill sälja tobak i detaljhandel eller partihandel:

18-årsgräns

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha skyltar om åldersgränsen, som syns tydligt. Skyltarna ska sitta där det finns tobak och där försäljningen sker, alltså vid kassan. Inte heller partihandlare får lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.

Motverka langning

Du får inte sälja tobaksvaror till någon, som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Du får inte ha några affischer, större anslag eller annan marknadsföringsåtgärd som kan uppfattas som påträngande inne i butiken. Tänk på att en enstaka affisch eller ett anslag kan vara tillåtet, men att den samlade bilden av din marknadsföring kan göra att den blir påträngande och därmed otillåten. Du får inte heller göra reklam för tobak genom prissubventioner, gåvor, gratisprover, reklamtävlingar eller reklammaterial, som askkoppar, tändare och paraplyer. Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak. Det är du som är innehavare av ett tillstånd för tobaksförsäljning som ansvarar för att marknadsföringen är korrekt utformad. Eventuell marknadsföring ska, i möjligaste mån, vara placerad så att den inte är synlig utifrån.

Märkning på förpackningar

Alla förpackningar till tobaksvaror måste ha hälsovarningar. Reglerna är olika för olika sorters tobaksvaror. På cigarett- och rulltobakspaket måste det finnas en kombinerad hälsovarning, vilket innebär både en text och bild, samt en allmän varning med texten ”rökning dödar” och informationstexten ”tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen”. Det är ditt ansvar att kontrollera så att alla förpackningar till tobaksvaror som du säljer eller förvarar i lokalen har korrekt hälsovarning.

Förpackningar till cigaretter och rulltobak ska ha en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Saknas märkningen får du inte sälja tobaksvaran.

Krav om minsta mängd i förpackningar

Cigarettpaket måste innehålla minst 20 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter). En förpackning med rulltobak måste innehålla minst 30 gram tobak. En förpackning med portionssnus måste innehålla minst 20 portioner.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Vid försäljning av tobaksvaror krävs det att du har ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet. Enligt lagen så ska du utöva särskild kontroll över din försäljning av tobaksvaror och för den kontrollen ska du ha ett särskilt program, ett egenkontrollprogram. Att du har ett genomarbetat och anpassat egenkontrollprogram är en stor del i vår bedömning av din verksamhet. Om ditt egenkontrollprogram inte uppfyller lagens krav så kan du inte få ett tillstånd för att sälja tobaksvaror.

Informera din personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Kontrollköp

Kontrollköp från miljöförbundet kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla en åldersbegränsad vara, t.ex. en tobaksvara, utan legitimation. En kommun, i detta fall kommunalförbund, får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Snarast efter genomfört kontrollköp ska försäljningsstället informeras om att ett kontrollköp genomförts och resultatet från detta.

Förändringar i din verksamhet

Om det sker förändringar i din verksamhet så måste du anmäla det till miljöförbundet. Det kan till exempel vara förändringar i ägande eller i styrelsen. Om du vill sluta sälja tobak ska du anmäla det till miljöförbundet. Kontakta miljöförbundet på tobak@miljovast.se

Avgift för ansökan och tillsyn

Miljöförbundet har rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd. Avgiften ska täcka handläggningskostnaderna. Det tillkommer också en årlig avgift för tillsynen Miljöförbundet bedriver.

Avgiften tas ut enligt följande:

  • Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för detaljhandel: 8000 kr
  • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd detaljhandel: 6000 kr
  • Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt försäljningstillstånd för partihandel: 10 000 kr

Avgiften för handläggning av ansökan tas ut även om tillståndet inte beviljas.

Om du får tillstånd ska du betala en fast årlig avgift för administration samt timavgift för den faktiska tillsyn försäljningsstället erhåller

Vad händer om du bryter mot lagen?

Varning eller återkallelse

Om du inte följer lagen så kan du få en varning. Om du gör något som vi bedömer som grovt, eller om du redan har fått en varning och missköter dig igen, så kan vi besluta om att ta tillbaka ditt tillstånd. Det kallas för att tillståndet återkallas och du får inte längre sälja tobaksvaror.

Böter och fängelse

Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning i tobakslagen kan få ett straff. Ett straff är antingen böter eller fängelse. Om du till exempel säljer tobaksvaror utan tillstånd så gör du dig skyldig till olovlig tobaksförsäljning och kan få böter eller fängelse i upp till två år. Om brottet räknas som grovt får du minst sex månaders fängelse och upp till sex års fängelse.

 

Senast uppdaterad: