• Anslagstavla
 • Om miljöförbundet
 • Privatpersoner
 • Företag och verksamheter
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
  • #menuItem($child)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)

Förskola, skola och fritidshem

Du som är ansvarig för en verksamhet inom skola och förskola ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Många barn och ungdomar har i dag problem med allergier och överkänslighet.

En bra inomhusmiljö är nödvändig för att underlätta för allergiker och viktig för att förebygga besvär hos alla. Fuktskador, radon, dålig ventilation och felaktig eller undermålig städning är exempel på några av de riskfaktorer som måste kontrolleras.

Anmälningsplikt

Om du ska öppna en förskola, skola eller ett fritidshem måste du göra en skriftlig anmälan till Miljöförbundet senast sex veckor innan verksamheten startar. För handläggning av anmälan tas en avgift ut, baserat på den tid handläggningen tar. Därefter tas en årlig avgift ut för tillsyn av verksamheten, enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.D

Om du startar upp en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan, blir du skyldig att betala miljösanktionsavgift.

En anmälan ska göras vid nyetablering eller när verksamheten ändras så pass mycket att det är av betydelse för människors hälsa och miljö. Anmälningsplikt gäller till exempel om en skola eller förskola expanderar med nya lokaler. Om en skola påbörjar förskoleverksamhet i sina lokaler är detta anmälningspliktigt eftersom det är en annan typ av verksamhet. Detta gäller också om man startar ett fritidshem i en redan anmäld verksamhet. En utökning av antalet barn eller elever i befintliga lokaler är dock inte anmälningspliktigt.

Kontakta gärna oss på Miljöförbundet redan när du planerar verksamheten. Det är lättare att uppfylla kraven från början än att behöva bygga om eller ändra i efterhand.

Egenkontroll

När du driver skola, förskola och fritidshem ska du ha en skriftlig egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen är ett verktyg för att se till att man lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö. Det innebär att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga att olägenheter för människors hälsa och miljön uppkommer.

För barnen är det viktigt med en god inomhusmiljö och att de inte utsätts för hälsorisker i skolan, förskolan eller fritidshem. Exempel på riskfaktorer i barnens inomhus- och utomhusmiljö som ska ingå i egenkontrollen är t ex buller och höga ljudnivåer, undermålig städning, radon, bristfällig luftkvalitet, fuktskador, temperaturförhållanden etc. Även verksamhetens miljöpåverkan genom t ex energiförbrukning, avfallshantering, kemikalieanvändning etc. bör ingå i egenkontrollen.

Senast uppdaterad:

Företag och verksamheter