Bassängbad

Bassängbad kan variera i utformning och hur de används. Till bassängbad räknas anläggningar som är avsedda för vattenaktiviteter, till exempel bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor eller kar.

Kontroll och skötsel är viktigt!

Bassängbad är en miljö som är speciellt utsatt för spridning av smitta och uppkomst av föroreningar som kan utgöra hälsorisker. Därför är det mycket viktigt att man har kontrollrutiner för hur badanläggningen bedrivs. Du, som driver ett bassängbad eller ansvarar för skötseln av bassänger som används av allmänheten eller av många andra personer, ansvarar för att din anläggning har en god badvattenkvalitet. Du ansvarar även för att det finns skriftliga rutiner för skötseln. Bland annat ska du se till att det regelbundet tas prov på vattnet och kontrollera doseringen av kemikalier till reningsanläggning, för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens riktvärden uppfylls.

Anmälningsplikt

Om du ska öppna en anläggning med bassängbad måste du göra en skriftlig anmälan till Miljöförbundet senast sex veckor innan verksamheten startar. För handläggning av anmälan tas en avgift ut, baserat på den tid handläggningen tar. Därefter tas en årlig avgift ut för tillsyn av verksamheten, enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Om du startar upp en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan, blir du skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Kontakta gärna oss på Miljöförbundet redan när du planerar verksamheten. Det är lättare att uppfylla kraven från början än att behöva bygga om eller ändra i efterhand.

Egenkontroll

När du driver bassängbad ska du ha en skriftlig egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen är ett verktyg för att se till att man lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö. Det innebär att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga att olägenheter för människors hälsa och miljön uppkommer.

För bassängbad är det viktigt med god vattenkvalitet som kontinuerligt mäts och kontrolleras. Exempel på riskfaktorer i bassängbadsverksamhet som ska ingå i egenkontrollen är t ex kontroll och provtagning av bassängvattnet, städning och rengöring av bassängbadet och allmänna utrymmen, kontroll av luftkvalitet och temperatur, kontroll av vattenreningsanläggning och kontroll av kemikaliedosering. Även verksamhetens miljöpåverkan genom till exempel energiförbrukning, avfallshantering och kemikalieanvändning ska ingå i egenkontrollen.

Senast uppdaterad:

Företag och verksamheter