Kemiska växtskyddsmedel i lantbruket

För att få sprida kemiska bekämpningsmedel yrkesmässigt måste man ha genomgått behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar.

Du som sprider är skyldig att hålla tillräckliga skyddsavstånd till omgivningen. Skyddsavståndet ska anpassas till jordart, marklutning, medlets egenskaper och omgivningens känslighet. Bekämpningsmedel får inte spridas så att det kan rinna bort i marken eller på markytan. Därför bör man vara extra försiktig på t.ex. lutande mark och på lätta jordar. Faktorer som påverkar risken för läckage till vatten kan även vara sprickbildningar i marken, bevuxen eller obevuxen markyta samt markpackning.

Vid bekämpning måste alltid minst följande fasta skyddsavstånd hållas:

  • 2 meter till öppna diken samt dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar.
  • 6 meter till sjöar och vattendrag.
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar.

De bekämpningar du gör i fält ska dokumenteras i en sprutjournal. Vid inspektion kan du bli ombedd att uppvisa sprutjournalen. Det är viktigt att fylla i sprutjournalen ordentligt. Läs mer om hur sprutjournalen ska fyllas i hos Säkert Växtskydd.

Spridningsutrustningen som används vid spridning av växtskyddsmedel måste vara funktionstestad och godkänd av behörig funktionstestare. Du behöver sedan skicka in protokollet till Jordbruksverket och få ett beslut om godkännande innan spridningsutrustningen får användas. Funktionstest samt ansökan om godkännande av spridningsutrustning ska göras minst vart tredje år. Jordbruksverkets beslut om godkännande av spridarutrustningen ska kunna visas upp vid inspektionen.

Kemisk bekämpning i vattenskyddsområde och utanför jordbruksmark

Om du vill använda växtskyddsmedel i ett vattenskyddsområde behöver du ansöka om tillstånd då kraven är hårdare gällande bland annat preparatval, spridningstidpunkt och skyddsavstånd. På denna sida finns blankett för ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel.

Om du vill använda växtskyddsmedel utanför jordbruksmark, behöver antingen göra en anmälan eller ansöka om tillstånd, beroende på vilken plats det gäller. Mer information finns på sidan Kemiska bekämpningsmedel för företag och privatpersoner.

Senast uppdaterad: