Förteckning över kemiska produkter

Anmälnings- och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska ha en förteckning över de miljö- och hälsoskadliga kemikalier som hanteras inom verksamheten. Bestämmelserna om detta hittar du i egenkontrollförordningen i miljöbalken.

Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll. Alla kemiska produkter med möjlig risk ska vara med på förteckningen om de används i verksamheten. Kemikalieförteckningen bör uppdateras regelbundet, t ex en gång per år, och innehålla:

  • Namn på produkten.
  • Använda mängder och användningsområde.
  • Information om produktens skadlighet för miljö eller hälsa.
  • Produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöskadlighet.

Säkerhetsdatablad, bör finnas för alla produkter i kemikalieförteckningen. Säkerhetsdatabladen bör ses över och uppdateras regelbundet. De ska vara lätt tillgängliga för all berörd personal och skrivna på svenska.

Senast uppdaterad: