När vi handlägger ett ärende, där du är berörd

De vanligaste uppgifterna vi behandlar är namn, adress, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och personnummer. Beroende på ärende kan vi behöva behandla även andra uppgifter, till exempel uppgifter om en eventuell verksamhet, som du bedriver.

Generell information om Miljöförbundets personuppgiftsbehandlingar

Information om dina rättigheter, personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud med mera finns på sidan 'Behandling av personuppgifter'.

Syfte och rättslig grund

Syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna handlägga ditt ärende, eller ett ärende där du är berörd. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ’uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning’.

När ärendet är avslutat, kommer vi i de flesta fall att fortsätta behandla dina personuppgifter i enlighet med annan lagstiftning, som Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighet- och sekretesslagen. Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är ’rättslig förpliktelse’.

Källor

Vi samlar i första hand in dina personuppgifter från dig själv, i samband med att du startar ett ärende hos oss. I vissa fall behandlar vi personuppgifter om dig, fast du inte själv startat något ärende hos oss. Det gör vi om du på något sätt är berörd av ett ärende, som startats av någon annan. Exempelvis kan vi behöva informera dig om ärendet eller fråga dig om något.

I dessa fall hämtar vi oftast dina personuppgifter från nationella databaser, till exempel folkbokförings- och fastighetsregister, eller allmänt tillgängliga källor som Hitta.se, Eniro och Ratsit. Vi har också möjlighet att ta del av personuppgifter kopplade till avfallshantering, som finns i Västblekinge Miljö AB:s system Fetchplanner.

Mottagare

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra myndigheter och enskilda. Anledningen kan till exempel vara att vi behöver informera eller fråga andra parter om ärendet. Om du ska betala en avgift för handläggningen, delar vi dina personuppgifter med personuppgiftsbiträdet Sölvesborgs kommun. Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Senast uppdaterad: