När du kontaktar oss

Genom att du är i kontakt med Miljöförbundet Blekinge Väst, så tar vi del av vissa personuppgifter om dig. Ditt telefonnummer eller e-postadress sparas med automatik i loggar av olika slag. I övrigt behandlar vi de personuppgifter du lämnar till oss i samband med kontakten.

Generell information om Miljöförbundets personuppgiftsbehandlingar

Information om dina rättigheter, personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud med mera finns på sidan 'Behandling av personuppgifter'.

Syfte och rättslig grund

När du kontaktar oss, behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt myndighetsuppdrag. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är ’uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning’. Uppgifter som är av liten och kortvarig betydelse, raderas när de inte längre är aktuella. Andra uppgifter kan behöva sparas för all framtid. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är ’rättslig förpliktelse’.

Om ett ärende öppnas till följd av kontakten, kommer personuppgifterna att behandlas utifrån det. Se 'När vi handlägger ett ärende, där du är berörd'.

Senast uppdaterad: