Behandling av personuppgifter kopplat till verksamheter

Miljöförbundet Blekinge Väst har tillsynsansvar för många olika slags verksamheter. Vi sparar och behandlar uppgifter om sådana verksamheter, inklusive personuppgifter. Vi kan till exempel behandla personuppgifter om dig om du är eller har varit ansvarig, kontaktperson, konsult eller ombud för en verksamhet.

Generell information om Miljöförbundets personuppgiftsbehandlingar

Information om dina rättigheter, personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud med mera finns på sidan 'Behandling av personuppgifter'.

Uppgifter som behandlas

De vanligaste personuppgifterna vi behandlar i dessa sammanhang är namn, adress, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och organisationsnummer eller personnummer.

Syfte och rättslig grund

Syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som tillsynsmyndighet. Den rättsliga grunden för behandlingarna är ’uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning’.

När ärendet är avslutat, kommer vi i de flesta fall att fortsätta behandla dina personuppgifter i enlighet med annan lagstiftning, som Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighet- och sekretesslagen. Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är ’rättslig förpliktelse’.

Källor

Vanligtvis får vi personuppgifterna från verksamheten, till exempel i samband med att verksamheten lämnar in en anmälan eller registrering eller i den löpande tillsynen. Vi kan också få uppgifter från någon annan, till exempel från en annan myndighet, eller själva samla in uppgifter, till exempel från nationella register eller allmänt tillgängliga källor. Vi har också möjlighet att ta del av personuppgifter kopplade till avfallshantering, som finns i Västblekinge Miljö AB:s system Fetchplanner.

Mottagare

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra myndigheter, som länsstyrelsen och våra medlemskommuner, eller enskilda som kan vara berörda. Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om du är ansvarig för en verksamhet, som ska betala en tillsynsavgift, kan dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträdet Sölvesborgs kommun. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Senast uppdaterad: