Jordbrukets recipientkontroll (JRK)

Inom jordbrukets recipientkontroll är syftet att undersöka jordbrukets påverkan på vatten kvaliteten genom att regelbundet mäta växtnäringsförluster i både yt- och grundvatten samt att inventera lantbrukarnas odlingsåtgärder.

Provtagningsplatsen för jordbrukets recipientkontroll vid Hörviksbäcken i Sölvesborgs kommun.

Provtagningsplatsen för jordbrukets recipientkontroll vid Hörviksbäcken i Sölvesborgs kommun. Foto: Sofia Engzell

I programmet bedrivs mätningar i ett antal små, jordbruksdominerade avrinningsområden. Hörviksbäckens avrinningsområde är ett av dessa områden. Resultaten redovisas återkommande i en skriftlig rapport författad av Sveriges Lantbruksuniversitet.

Miljöförbundet Blekinge Väst utför regelbundna provtagningar varannan vecka av ett vattendrag som dränerar jordbruksmark på Listerlandet. Kontrollpunkten ingår i ett nationellt kontrollprogram för jordbrukets recipientkontroll och heter typområde K32. I dagligt tal kallas vattendraget för Hörviksbäcken.

Under relaterade länkar nedan finns flertalet rapporter med resultat från mätningarna, samt en Excel-fil med mätdata. En del tidiga rapporter finns bara i pappersversion. Är du intresserad av dessa, kontakta Institutionen för mark och miljö på SLU Länk till annan webbplats. (Statens lantbruksuniversitet).

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: