Värdefulla naturmiljöer

Sumpskog med tydliga socklar kring träden. Foto: Sofia Engzell

Värdefulla naturmiljöer kan vara relativt opåverkade miljöer, som sumpskogen ovan. De kan också vara skapade av människan, som gamla, ogödslade ängs- och betesmarker. En del miljöer behöver värnas mot ingrepp medan andra är beroende av att vi fortsätter sköta dem på ungefär samma sätt som tidigare.

Senast uppdaterad: