Strandskydd

Miljöförbundet Blekinge Väst har fått i uppdrag att bedriva tillsynen av strandskyddsbestämmelserna i samtliga medlemskommuner. Uppdraget omfattar bland annat att hantera misstänkta brott mot bestämmelserna, till exempel genom förelägganden och åtalsanmälningar.

Dispens från eller upphävande av strandskyddet, sköts av respektive kommun. I skyddade områden, som naturreservat och Natura 2000-områden, är det istället länsstyrelsen som hanterar de frågorna.

Strandskyddets syften och omfattning

Strandskyddsbestämmelserna finns för att säkra den allemansrättsliga tillgången till stränderna och för att bevara en god livsmiljö för växt- och djurliv. Skyddet gäller land- och vattenmiljön 100 meter från strandkanten i båda riktningarna. På vissa platser är strandskyddet utökat till maximalt 300 meter från strandlinjen.

Vad säger lagen?

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808). Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäller inom strandskyddat område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga vägningen mellan enskilda och allmänna intressen.

Inom strandskyddsområde får enligt 15 §, 7 kap miljöbalken inte:

  1. nya byggnader uppföras,
  2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
  3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
  4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Åtgärder och anläggningar som kan omfattas är t ex anläggandet av boulebana, brygga, damm, golfbana, gräsmatta, parkeringsplats, pir, plantering, trädgårdsland, trädäck, viltvatten, gödsling av naturmark, uppsättande av skyltar och att ställa ut möbler.

Det finns undantag från förbuden i 15 §, t ex för byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. För att undantagen ska gälla krävs det dock normalt att verksamheten är en väsentlig inkomstkälla och inte av hobby-karaktär.

Dispens kan ges från förbuden i 15 §. Dock kan dispens endast lämnas om åtgärden inte strider mot strandskyddets syften och om det finns ett särskilt skäl. Endast de särskilda skäl som anges i 18 c § får beaktas.

Mer information

Mer om strandskyddet finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats, samt i Naturvårdsverkets och Boverkets handbok 2009:4, Strandskydd – en vägledning för planering och prövning.

Senast uppdaterad: