Särskilt skyddsvärda och skyddsvärda träd

Foto: Sofia Engzell

Skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd är ofta gamla och grova, men på mager, stenig mark kan träd vara gamla och ha höga naturvärden även om de är småvuxna. I tätorter hittar man oftast skyddsvärda träd på kyrkogårdar, i parker och alléer. Tätortsnära grönområden kan ha höga naturvärden kopplade till särskilt skyddsvärda träd, om man väljer att sköta dem utifrån både friluftslivs- och naturvärden.

Livsviktiga för många

Gamla grova träd med håligheter, död ved och grov bark är livsviktiga för många hotade arter. Några exempel är skriftklotterlav, rosa skärelav, bokblombock, läderbagge och Blekinges landskapsdjur ekoxen men det finns många, många fler. Numera är dessa träd en stor bristvara både i tätorter och naturmiljöer. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att värna de skyddsvärda träd som finns - och planerar för framtida värdefulla träd.

Särskilt skyddsvärda träd

  • Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
  • Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
  • Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

På Naturvårdsverkets hemsida finns information om vad man ska tänka på inför åtgärder som kan medföra negativ påverkan på särskilt skyddsvärda träd. Du hittar informationen via länk nedest på sidan.

Samråd kan krävas

Om man planerar att avverka ett särskilt skyddsvärt träd, eller om det finns risk för negativ påverkan på särskilt skyddsvärda träd, bör samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken hållas med länsstyrelsen. Länsstyrelsen bör också kontaktas om det är oklart ifall särskilt skyddsvärda träd kommer att påverkas.

Skyddsvärda träd

Länsstyrelsen Blekinge län har tagit fram kriterier för skyddsvärda träd. Detta är biologiskt värdefulla träd, som ännu inte riktigt uppfyller kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. Man kan säga att dessa träd är nästa generations särskilt skyddsvärda träd - om de får stå kvar. Leveranstiden för ett skyddsvärt träd kan vara upp till 200 år, beroende på ståndort och trädslag. Därför finns all anledning att behandla dessa träd med respekt och inte avverka eller skada dem, om det går att undvika.

Följande träd räknas som skyddsvärda:

  • Träd med en stamdiameter på 80 cm eller mer (dvs en omkrets på över 2,50 meter), mätt vid brösthöjd,
  • träd med hål och döda träd (både stående och liggande) med en diameter över 30 cm, samt
  • hamlade träd och alléträd.

Mer information finns i skriften "Fantastiska träd - information om skyddsvärda träd" (länk nederst på sidan).

Anläggningsarbete nära träd

Träd kan påverkas på flera sätt av anläggningsarbete. Mer direkta och tydligt synliga skador kan till exempel vara avverkning eller påkörningsskador på stammen. Men även osynliga skador på rotsystemet kan på sikt göra att träden dör. Sådan skador kan till exempel uppstå när marken kompakteras genom körning med tunga maskiner eller genom uppläggning av massor. Om markvattennivån påverkas, till exempel genom ny dränering, riskerar träden att påverkas negativt och kan till och med dö.

Förebygg skador

Med planering och skyddsåtgärder kan man förebygga negativ påverkan på skyddsvärda träd vid anläggningsarbeten. Under relaterade länkar nedan finns en informationsskrift om hur man tar hänsyn till träd vid anläggningsarbeten.

Kompensationsåtgärder

Till viss del kan man kompensera bristen på gamla träd. De flesta känner till att man kan hjälpa fåglar och fladdermöss genom att sätta upp holkar av olika slag. För den som vill, finns det mer man kan göra:

  • Faunadepåer med grov död ved, gärna ädellövträd, hjälper till exempel vissa arter vedlevande svampar och skalbaggar.
  • Mulmholkar (en större holk fylld med träspån) hjälper till exempel vedlevande skalbaggar, harkrankar och klokrypare.
  • Beskärning av stora trädkronor, utförd av kunnig arborist, kan möjliggöra att värdefulla gamla träd kan stå kvar, trots angrepp av till exempel röta.
  • Om ett värdefullt gammalt träd måste tas ned, lämna gärna en högstubbe på 3-4 meter eller högre, om möjligt. En högstubbe bevuxen med en klängväxt, kan bli ett vackert inslag i trädgården. Tänk dock på att stubben till slut kommer att falla omkull, när rotsystemet brutits ner.

Senast uppdaterad: