Dispens från hämtning av slam och latrin från små avloppsanläggningar och torrtoaletter

Västblekinge Miljö AB ansvarar för hämtning av slam från små avloppsanläggningar och latrin från torrtoaletter. Om man vill ansöka om dispenser rörande detta, så gör man det till Miljöförbundet Blekinge Väst. Längst ner på sidan finns en länk till blanketter för dispensansökningar.

Slam

Slam från små avloppsanläggningar är en del av det avfall som kommunen ansvarar för att samla in och transportera bort för omhändertagande. För själva tömningen ansvarar Västblekinge Miljö AB, (VMAB).

Hämtning av slam från små avloppsanläggningar sker i normalfallet minst en gång per år men under vissa förutsättningar kan dispens beviljas efter ansökan till Miljöförbundet.

Latrin

Latrin från olika former av torrtoaletter (ex. utedass, separett, frystoalett, multrum/mulltoa, dock ej förbränningstoalett) är en del av det avfall som kommunen ansvarar för att samla in och transportera bort för omhändertagande. För själva hämtningen ansvarar VMAB.

Latrin ska samlas upp i täta behållare av engångstyp och fastighetsinnehavaren ska själv byta behållare i toalettutrymmet och placera ut behållaren på plats som överenskommits med VMAB. Under vissa förutsättningar kan dispens från hämtning beviljas efter ansökan till Miljöförbundet.

Dispensmöjligheter

Det finns tre olika dispenser att ansöka om; förlängt hämtningsintervall (ej för latrin), befrielse från hämtning eller uppehåll i hämtning. Alla tre söks på samma blankett. Du hittar blanketten under "Relaterade dokument" längre ner på sidan.

Förlängt hämtningsintervall

Förlängt hämtningsintervall innebär att avloppsanläggningens slam töms med ett längre intervall än ordinarie intervall på ett år. En beviljad dispens gäller i högst sex år. Förlängt hämtningsintervall kan beviljas om det är uppenbart att tätare hämtning inte behövs. Fastigheter som kan vara aktuella för denna typ av slamdispens är antingen permanentbostäder, som bebos av endast en person, eller fritidsbostäder.

Befrielse från hämtning

Befrielse från hämtning av slam från små avloppsanläggningar samt latrin kan beviljas i de fall, där fastighetsägaren kan visa att slammet eller latrinen omhändertas på fastigheten, på ett sätt som är utan risk för människors hälsa och miljö. För att uppfylla detta krävs en hel del av fastighetsägaren.

Slammet/latrinen måste hygieniseras genom kompostering, innan spridning får ske. Det finns även bestämmelser kring hur själva spridningen ska gå till. Ta därför gärna kontakt med tillsynsmyndigheten innan du ansöker om befrielse från hämtning. En beviljad dispens gäller i högst sex år.

Uppehåll i hämtning

Uppehåll i hämtning av slam från små avloppsanläggningar samt latrin kan beviljas, under förutsättning att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst sex månader. En beviljad dispens gäller i högst tre år.

Särskilda omständigheter

Om det finns särskilda skäl kan tillsynsmyndigheten medge dispens från all kommunal avfallshantering. Detta är under förutsättning att byggnader på fastigheten inte är bebodda och befinner sig i obeboeligt skick enligt tillsynsmyndighetens bedömning.

Senast uppdaterad: