Bygg- och rivningsavfall

Alla som river och bygger ska sortera avfallet för att uppfylla kraven i bland annat miljöbalken och plan- och bygglagen. Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun har även som mål att förebygga avfallets uppkomst och avfall och återvinningsmaterial sorteras bättre. Vi alla behöver hjälpa till!

När du sorterar avfallsmaterial bidrar du till att:

 • öka återanvändningen
 • öka materialåtervinningen
 • samla in farligt avfall på ett kontrollerat sätt
 • minska mängderna som deponeras eller som går till förbränning

Sortering

Du ska sortera bygg- och rivningsavfallet på den plats där du bygger eller river och där avfallet uppstår. Genom att sortera vid källan minskar nedsmutsningen och föroreningarna av restprodukterna som kan återanvändas. Det underlättar också återanvändningen och återvinningen. Källsortering ska ske i byggandets alla olika skeden: nyproduktion, underhåll, ändrings- och rivningsarbeten.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall enligt miljöbalken och avfallsförordningen

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser Länk till annan webbplats. att gälla för dig som hanterar bygg- och rivningsavfall. De nya kraven ökar förutsättningarna för fler cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter. Bestämmelserna innebär bland annat att du vid byggnation och rivning ska sortera ut olika avfallsslag vid källan och förvara dem skilda från varandra och från annat. Det gäller:

 • trä
 • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • metall
 • glas
 • plast
 • gips

Dessa avfallsslag ska sorteras ut vid källan. Det finns undantag från kraven på sortering vid källan om materialen inte går att sortera där. Då måste du lämna avfallet till ett avfallsföretag som sorterar i efterhand. Du kan på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. läsa om vilka undantag som finns och att söka dispens från kraven.

Företag som samlar in sorterat bygg- och rivningsavfall ska samla in avfallsslagen separat och avfall ska hanteras på ett sätt som möjliggör återanvändning och materialåtervinning.

Observera att krav på utsortering och separat hantering av farligt avfall Länk till annan webbplats., brännbart avfall och avfall med producentansvar, till exempel förpackningar, finns sedan tidigare.

Lämna ditt avfall

Som privatperson lämnar du bygg- och rivningsavfall på någon av VMAB:s återvinningscentraler Länk till annan webbplats.. Större mängder lämnas på återvinningscentralen i Mörrum.

Företag lämnar bygg- och rivningsavfall antingen till en privat avfallsaktör som samlar in bygg- och rivningsavfall eller till någon av VMAB:s återvinningscentraler mot en avgift.

Västblekinge arbetar för att förbättra avfallshanteringen

VMAB:s ägarkommuner Karlshamn, Olofström och Sölvesborg har antagit en gemensam avfallsplan för åren fram till 2025. Den innehåller bland annat mål och åtgärder för att bidra till ett hållbart samhälle genom bättre användande av resurser, bättre avfallssortering och återvinningsmaterial.

För byggherrar - krav enligt plan- och bygglagen

Som byggherre/fastighetsägare finns det krav på att det i kontrollplanen vid byggnation och rivningar ska finnas med uppgift om:

 • vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand
 • vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand
 • hur du ska möjliggöra att avfallet går att återvinna till nya material och möjliggöra en säker hantering av farliga ämnen

En materialinventering Länk till annan webbplats. bör alltid göras före åtgärder som omfattar bygg- eller rivningsåtgärder. Det är en förutsättning för att kunna förebygga avfall och att ta hand om bygg- och rivningsavfall på ett säkert sätt.

Ta hjälp av Byggföretagens riktlinjer

Byggföretagens riktlinjer Länk till annan webbplats. syftar till att förbättra resurshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin. De hjälper dig också att leva upp till övriga förväntningar från samhället på branschens material- och avfallshantering.

Prioriteringar för lagstiftning och politik – avfallshierarkin

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur vi ska ta hand om avfallet i Sverige. Avfallshierarkin är gemensam för hela EU och visar prioritetsordningen för lagstiftningen och politiken inom avfallsområdet.

Prioriteringsordningen innebär att avfall i första hand ska förebyggas, det vill säga att vi ska använda våra saker så länge som möjligt innan vi byter ut och köper nytt. I andra hand ska det återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas och så vidare.

Senast uppdaterad: