Farligt avfall

Bilbatterier

Foto: Monica Malmberg

Farligt avfall ska tas omhand separat från övrigt avfall, eftersom det kan skada natur och människors hälsa. För att undvika miljösanktionsavgift är det viktigt att man som företagare följer de regler om anteckningar, förvaring och transport som finns för farligt avfall.

I nästan alla verksamheter uppkommer farligt avfall. Många vet att till exempel spillolja är farligt avfall. Däremot är nog inte alla medvetna om att giftiga metaller och andra miljögifter kan finnas ”gömda” i olika produkter. Till exempel kan lysrör innehålla kvicksilver. Det kan göra att fastighetsägare till kontorsbyggnader blir en verksamhet som producerar farligt avfall, när lysrör byts ut i byggnaderna.

De största mängderna farligt avfall består av förorenade jordmassor och kemiskt avfall. Annat farligt avfall kommer exempelvis från uttjänta fordon, elprodukter, impregnerat trä och lösningsmedel.

Vad är farligt avfall

Farligt avfall är sådant som finns upptaget i Avfallsförordningen (SFS 2020:614) Länk till annan webbplats. eller som har en eller flera av följande egenskaper:

 • Brandfarligt
 • Cancerframkallande
 • Ekotoxiskt
 • Explosivt
 • Fosterskadande
 • Frätande
 • Giftigt
 • Hälsoskadligt
 • Irriterande
 • Mutagent
 • Oxiderande
 • Smittfarligt

Förvaring

Farligt avfall ska förvaras så att spill eller läckage inte riskerar att förorena mark och vatten eller rinna ned i spill- eller dagvattenbrunnar. Emballage som innehåller farligt avfall ska märkas med respektive avfallsslag. Farligt avfall får inte blandas med annat slag av farligt avfall, eller med andra slag av avfall. Om blandning ändå har skett ska de olika slagen av avfall separeras från varandra. Detta gäller om det behövs ur miljösynpunkt och om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Anteckningar

Alla verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall har så kallad anteckningsskyldighet. Anteckningsskyldighet gäller för alla verksamheter där det uppkommer (produceras) farligt avfall, vilket kan vara en bilreparatör, en frisersalong eller en kontorsbyggnad.

Anteckningar om det farliga avfallet ska göras årligen och det ska innehålla uppgifter om:

 • typ av avfall som uppkommer i verksamheten, med avfallskod enligt avfallsförordningens bilaga 3
 • den mängd avfall som uppkommer årligen
 • vem som hanterar eller senast hanterade avfallet, vem avfall transporteras från eller till
 • var avfallet producerats, plats som avfallet transporteras från eller till, plats där avfallet senast hanterades eller där det ska hanteras
 • hur avfallet transporteras
 • behandlingsmetod

Anteckningarna ska sparas i minst fem år.

Rapporteringsskyldighet

Den 1 augusti 2020 trädde nya bestämmelser i kraft gällande utökad anteckningsskyldighet för farligt avfall och från och med den 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Vilka ska rapportera till det nya registret?

Alla verksamheter som:

 • producerar farligt avfall (d v s där avfallet uppkommer)
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • behandlar farligt avfall
 • mäklar eller handlar med farligt avfall

Mer information

Frågor och svar om rapporteringssystemet för farligt avfall - Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Rapportering till avfallsregistret - Naturvårdsverkets vägledning Länk till annan webbplats.

Huvudvägledning med alla ingångar till avfallsregistret - Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Lagstiftning

Lagstiftning som är tillämplig vid hantering av farligt avfall är bland annat:

 • Miljöbalken (1998:808)
 • Avfallsförordning (2020:614)
 • Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret (NFS 2020:5)
 • Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
 • Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
 • Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
 • Förordning (2007:19) om PCB m.m.

Senast uppdaterad: