Sortera ditt avfall

Avfall sorterat i trådbackar

Foto: Monica Malmberg

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader. Samtidigt medverkar du till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Avfall till återanvändning

Med återanvändning menas att ett föremål används igen för samma eller liknande ändamål som tidigare.

Exempel: Möbler, byggmaterial, maskiner och lastpallar.

Avfall med producentansvar

Producentansvar innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet och anvisa insamlingsplatser där avfallet kan lämnas in. Avfallslämnaren ska sortera avfallet som omfattas av producentansvaret.

Exempel: Förpackningar, returpapper, elektriska och elektroniska apparater, däck och bilar.

För mer information, besök El-kretsen, Batteriåtervinningen och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på webben.

Avfall till återvinning

Med återvinning menas att avfall förvandlas till en ny råvara. Förbränning av avfall anses som återvinning av energi. I många fall är det en lönsam affär att sortera ut avfall som kan materialåtervinnas.

Exempel: Skrot, metaller och plast.

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som kan skada människor och miljö. För farligt avfall gäller särskilda regler om förvaring, transport och dokumentation. Den som inte följer reglerna riskerar att få betala en miljösanktionsavgift.

Exempel: Spillolja, batterier, lösningsmedel och elavfall.

Brännbart avfall

Brännbart avfall är ett organiskt avfall, som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat. Den som har verksamhetsavfall ska sortera ut brännbart avfall och brännbart farligt avfall från övrigt avfall. Förvara gärna avfallet torrt och under tak. Det ger en bättre förbränning. Det går bra att transportera brännbart avfall med andra fraktioner, om de förvaras i olika kärl på fordonet.

Exempel: Trä och plast.

Mer information: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4).

Organiskt avfall

Organiskt avfall får inte deponeras (lagras på soptipp). Som organiskt avfall räknas till exempel industriellt livsmedelsavfall och vissa typer av slam. Avfallet kan samlas in och komposteras till jord eller rötas till biogas.

Exempel: Rester från livsmedelsproduktion vid mejerier och slakterier, matavfall från livsmedelsbutiker och restauranger.

Mer information: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4).

Avfall till deponi

Avfall till deponi är det material som återstår när sorteringen är klar och ytterligare återvinning inte är möjlig. Exempel på sådant avfall är blästersand och mineralull. Avfall, som ska deponeras, måste kategoriseras innan det får lämnas på deponi. Det innebär att man som avfallslämnare måste redovisa vad det är för typ av avfall, hur det har uppkommit och dess sammansättning.

Exempel: Gips, isolering, fönsterglas, trasigt porslin och trasiga dricksglas.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: