Avfall från företag och andra verksamheter

Batterier i låda

Foto: Monica Malmberg

Som företagare är det viktigt att du känner till vilket ansvar du har för avfallet som uppkommer i din verksamhet.

Verksamhetsutövarens ansvar

Enligt Miljöbalken ska verksamhetsutövaren:

 • Känna till vilken mängd och slag av avfall som uppkommer i verksamheten.
 • Se till att avfall återanvänds och återvinns.
 • Undersöka möjligheten att minska den avfallsmängd som uppkommer.
 • Anlita en transportör som har tillstånd eller har anmält transporten av verksamhetsavfall till länsstyrelsen.
 • Kontrollera att avfallet hamnar hos en mottagare som har tillstånd att ta emot det.
 • Hantera avfallet på ett sådant sätt att hälsa eller miljö inte tar skada.
 • Lämna hushållsavfallet till den kommunala renhållningsentreprenören.

Hushållsavfall

Hushållsavfall uppstår även inom verksamheter och liknar avfallet från privata hushåll. Det kan vara köksavfall från kök, personalmatsalar och pentryn samt städsopor. Hushållsavfall ska enligt renhållningsordningen sorteras ut och hämtas av renhållaren (Västblekinge Miljö AB).

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfallet kan delas in i olika grupper, där en del avfallsslag kan tillhöra flera grupper. Verksamhetsavfallet kan lämnas till olika aktörer på avfallsmarknaden.

Vanligtvis grupperas verksamhetsavfall enligt följande:

 • Avfall till återanvändning
 • Avfall med producentansvar
 • Avfall till materialåtervinning
 • Brännbart avfall
 • Farligt avfall
 • Organiskt avfall
 • Avfall till deponi

Senast uppdaterad: