Skyldigheter och ansvar vid förorenad mark

Om en förorening upptäcks på en fastighet, är det fastighetsägarens eller verksamhetsutövarens skyldighet att omgående underrätta tillsynsmyndigheten. Enligt miljöbalkens tionde kapitel är det verksamhetsutövaren som är utrednings- och saneringsansvarig, men även fastighetsägaren kan bli ansvarig

Med begreppet ”förorenade områden” menas mark- och vattenområden, grundvatten samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan innebära skada eller besvär för människors hälsa eller för miljön. Du kan läsa mer om detta i 10 kap 1 § Miljöbalken Länk till annan webbplats..

Upplysningsskyldighet

Enligt upplysningsskyldigheten i miljöbalken ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas om man upptäcker en förorening.

Saneringsanmälan

Sanering och grävning i förorenade områden är en miljöfarlig verksamhet och ska anmälas till miljöförbundet. Anmälan om saneringsåtgärder och anmälan om grävning i förorenad mark ska skickas in minst sex veckor innan arbetena påbörjas.

Även undersökningar kan vara anmälningspliktiga. Kontakta därför alltid oss på miljöförbundet innan undersökning/provtagning. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Ditt ansvar när du köper eller säljer en förorenad fastighet

Du kan läsa mer om detta i Länsstyrelsernas och Statens geotekniska instituts broschyr Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar , 476.8 kB..

Miljöförbundets ansvar

Miljöförbundet har tillsyn över förorenade områden i västra Blekinge. Vi har bland annat till uppgift att granska och besvara de upplysningar och anmälningar som kommer in. Miljöförbundet kan komma med råd, upplysningar eller förelägganden.

Senast uppdaterad:

Företag och verksamheter