Förbundsordning

Förbundsordningen styr miljöförbundets tillsynsuppdrag och ger grundförutsättningarna för verksamheten.

Förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst - kommunalförbund med förbundsdirektion

§ 1

Medlemmar, namn och säte

Kommunalförbundets namn är Miljöförbundet Blekinge Väst och det har sitt säte i Sölvesborg. Medlemmar i kommunalförbundet är Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner.

§ 2

Ändamål

Miljöförbundet Blekinge Väst ska fullgöra medlemskommunernas myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Förbundet fullgör även det kommunala tillsynsansvar som följer av lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av kommunala miljönämnder.

Förbundet kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. Dessa verksamheter ska finansieras genom avgifter och ersättningar från beställaren.

§ 3

Förbundsdirektion, ledamöter och beslutförhet

Miljöförbundet Blekinge Väst är ett kommunalförbund med förbundsdirektion, som tillika är förbundsstyrelse. Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. För direktionen gäller reglemente enligt bilaga till förbundsordningen.

Direktionen består av nio ledamöter med nio personliga ersättare, varav varje medlemskommun utser tre ledamöter och tre ersättare. För varje mandatperiod skall direktionen inom sig utse ordförande och två vice ordförande. Ordförande skall utses bland ledamöterna från Olofströms kommun och förste vice ordförande skall utses bland ledamöterna från Karlshamns kommun. Andre vice ordförande skall utses bland ledamöter från något av de partier som utgjort minoritet vid valet av ordförande i direktionen. Mandatperioden för ledamot och ersättare är fyra år räknat från den 1 januari året efter då allmänna val till fullmäktige ägt rum i hela landet.

För samtliga beslut skall enkel majoritet krävas, samt att minst fem ledamöter är närvarande. Före beslut av principiell eller strategisk betydelse ska samråd ske med samtliga medlemskommuner.

Respektive medlemskommuns kommunstyrelseordförande, eller av denne utsedd ersättare, har närvaro- och yttranderätt i direktionen.

Ärenden i direktionen får väckas av

  • ledamot i direktionen
  • medlemskommun genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt
  • organ under direktionen om direktionen har medgett sådan rätt

§ 4

Revisorer

Miljöförbundet Blekinge Väst skall revideras av tre revisorer. Respektive medlems kommunfullmäktige väljer en revisor. Revisor skall utses bland de revisorer kommunfullmäktige utser att granska nämndernas och styrelsens verksamhet. Revisorerna väljs för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av fjärde årets verksamhet och avlämnar revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.

§ 5

Protokoll och kungörelser

Tillkännagivande av Miljöförbundet Blekinge Västs justerade protokoll och kungörelser skall ske på förbundets anslagstavla och hemsida. Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten skall fastställas skall dessutom anslås på medlemskommunernas anslagstavlor och hemsidor samt annonseras i lokal dagspress.

§ 6

Kostnadstäckning och andel i tillgångar eller skulder

Kostnaderna för Miljöförbundet Blekinge Västs myndighetsverksamhet som inte täcks på annat sätt regleras genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna skall fördelas mellan medlemskommunerna i proportion till kommunernas invånarantal enligt officiell statistik den 1 november året före verksamhetsåret. Samma fördelning skall ske för borgen eller andra förbindelser för medlemskommunerna som ingår i kommunalförbundet.

Miljöförbundet Blekinge Västs medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i proportion till vad medlemskommunerna tillskjutit till verksamheten, se kostnadstäckning ovan. Miljöförbundet Blekinge Väst äger rätt att upptaga lån upp till totalt 1 miljon kronor, men får inte gå i borgen eller teckna andra ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas godkännande.

Angivna fördelningsgrunder skall även tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar och skulder som föranletts av förbundets likvidation.

§ 7

Budget och budgetprocess

I miljöförbundets årsbudget får inte de upptagna kostnaderna överstiga summan av de intäkter förbundet kan påräkna i form av bidrag från medlemskommunerna och övriga intäkter.

Miljöförbundet Blekinge Väst skall årligen fastställa budget för nästkommande år. Senast den 31 maj skall samråd med respektive kommun ske och medlemskommunerna skall ha beretts tillfälle att lämna synpunkter på budget. Senast den 30 september skall av direktionen beslutat budgetförslag överlämnas till respektive kommun för beslut. Budgeten skall vara fastställd senast den 30 oktober, om inte synnerliga skäl föreligger. Budgetsammanträde skall vara offentligt och kungöras enligt förbundsordningen § 5.

Årsredovisning skall godkännas och lämnas till medlemskommunernas fullmäktige för beslut om ansvarsfrihet senast 1 juni året efter det år som redovisningen avser.

§ 8

Arvoden

I Karlshamns kommun beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga förmåner direktionen och dess förtroendevalda.

Direktionen beslutar om ekonomiska ersättningar och övriga förmåner till förtroendevalda som direktionen inrättar enligt § 3

Samråd ska ske mellan medlemskommunerna nom samarbetet Blekinge Väst innan förändring av Karlshamns kommuns regler för ekonomiska ersättningar och övriga förmåner till förtroendevalda görs, vilka påverkar aktuellt förbund.

Ändringar i förbundsordningen

Kommunalförbundet är bildat från och med den 1 januari 2005.

Förbundsordningen kan ändras efter samstämmiga beslut i varje medlemskommuns fullmäktige.

§ 10

Medlemskommunernas insyn

Medlemskommunerna har rätt till insyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av kommunstyrelsen i respektive medlemskommun.

§ 11

Tvister

Tvist mellan medlemskommunerna angående detta förbund samt mellan medlemskommun och förbundet skall avgöras enligt svensk lag om skiljemannaförfarande.

§ 12

Utträde

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. Medlemskommun har rätt att begära utträde ur Miljöförbundet Blekinge Väst. Uppsägningen skall ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är tre år räknat från årsskiftet efter uppsägningen.

Vid utträde ur Miljöförbundet Blekinge Väst skall fördelning av tillgångar och skulder samt övriga ekonomiska mellanhavanden regleras mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemskommunen utifrån andelarna i § 6. All materiel skall av oberoende värderingsman värderas och delas ut till den utträdande kommunen i proportion enligt § 6, alternativt omvandlas till likvida medel. Den utträdande kommunen övertar personal enligt andel i § 6.

Vid utträdet skall de kvarvarande medlemskommunerna antaga de förändringar i förbundsordningen som föranletts av utträdet.

§ 13

Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i § 12 är till ända skall Miljöförbundet Blekinge Väst omedelbart träda i likvidation.

Förbundet skall också träda i likvidation om mer än hälften av medlemskommunerna genom samstämmiga beslut i respektive fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidationen skall verkställas av direktionen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidation skall den i § 6 angivna fördelningsgrunden gälla. När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till likvida medel genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta tillfälligtvis om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med en redovisning för skiftet av tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga medlemskommuner är Miljöförbundet Blekinge Väst upplöst.

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättas av direktionen får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det att slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd skall likvidationen fortsätta.

När likvidationsuppdraget är fullföljt skall Sölvesborgs kommun överta vården av de handlingar som tillhört Miljöförbundet Blekinge Väst.

_____

Bilaga 1

REGLEMENTE FÖR DIREKTIONEN FÖR MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Uppgifter

Direktionen har till uppgift att

  • vara medlemskommunernas miljönämnd
  • svara för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet
  • handha förvaltningen av förbundets angelägenheter
  • utöva arbetsgivaransvaret och ansvara för arbetsmiljön inom förbundet
  • sluta avtal för förbundets räkning inom närliggande verksamhetsområden samt
  • i övrigt fullgöra de uppdrag som framgår av förbundsordningen
Skriv tabellbeskrivning här

REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNING 2014

Beslut Olofströms kommunfullmäktige , 154.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut Karlshamns kommunfullmäktige

Beslut Sölvesborgs kommunfullmäktige 2 , 387.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Om miljöförbundet