Kommunala reservat

Det finns i nuläget ett kommunalt bildat naturreservat i västra Blekinge. Det är Brötalyckornas naturreservat i Sölvesborgs kommun.

Området skyddades 1997 i samband med framtagandet av en detaljplan för området. I reservatet finns en stor mängd hotade arter på en relativt liten yta. Området sköts av Sölvesborgs kommun och tillsynen enligt miljöbalken ligger på miljöförbundet.

Reservatet utgörs av ett ca 2 hektar stort område, som till största delen består av naturtypen bokskog av örtrik typ. Stora, grova bokar och ekar i olika stadier förekommer i området. Enligt gamla kartor har reservatsområdet en lång skoglig kontinuitet, vilket också indikeras av artsammansättningen i området. I reservatet ingår även ett litet utvecklingsområde. Utvecklingsområdet har varit åkermark. På senare år har den fått växa igen och därefter nyttjats som betesmark.

Området är litet men har mycket höga naturvärden. Redan idag har ädellövskogen i området naturskogskvaliteter och det finns en stor potential att utveckla mycket höga skogliga naturvärden genom skötsel inriktad på att utveckla ädellövskogens naturskogskvaliteter. Trots att området inte är fullständigt inventerat, har ett i förhållande till arealen stort antal hotade och sällsynta arter påträffats. Därutöver har flera signalarter hittats i området. Sannolikt finns det fler hotade arter i området, än vad som nu är känt.

Senast uppdaterad: