Nya avgifter för tillsyn och kontroll

Sedan 1 januari har Miljöförbundet Blekinge Väst nya taxor. Det medför förändringar för många av de verksamheter vi har tillsyn på.

Taxorna finns publicerade på sidan Taxor år 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av vad de nya taxorna innebär.

Avgifter för tillsyn och kontroll

Timtaxa

Alla livsmedelsverksamheter, alla tobaksverksamheter och många mindre miljö- och hälsoskyddsverksamheter har timtaxa. Det innebär att man betalar för den nedlagda handläggningstiden i efterhand. Timkostnaden år 2022 är 995 kronor.

Årlig avgift

Anmälnings- eller tillståndspliktiga miljö- och hälsoskyddsverksamheter betalar som tidigare en fast, årlig tillsynsavgift. Dock är avgifterna för många typer av verksamheter justerade, för att bättre avspegla tillsynsbehovet. Berörda verksamheter kommer att få ett nytt beslut om årlig avgift.

Avgifter för handläggning av ärenden

Fast avgift

För många vanliga ärendetyper betalar man en fast handläggningsavgift. Denna avgift motsvarar den genomsnittliga handläggningstiden för ärendetypen. Exempel på sådana ärendetyper är ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning, anmälan av ytjord- eller bergvärmepump och sopdispenser.

Timtaxa

Vissa ärendetyper har timtaxa. Detta gäller för exempelvis anmälan enligt miljöprövningsförordningen och 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och anmälan eller ansökan om spridning av bekämpningsmedel.

Miljöförbundet har sammanställt en prislista , 325.4 kB. med information om avgift för de vanligaste ärendetyperna.

Senast uppdaterad: