Avfallsprojekt 2022

Från och med 2022 genomför Miljöförbundet Blekinge Väst ett projekt med fokus på företags avfallshantering. Projektets mål är att avfall ska hanteras, förvaras och omhändertas enligt gällande bestämmelser. Att ta hand om avfall på rätt sätt, minskar spridningen av miljöfarliga ämnen till naturen.

Tillsyn på avfallshantering kommer att genomföras som en del av den ordinarie tillsynen. Även verksamheter, där fokus vanligen inte ligger på avfallshantering, kommer att ingå i projektet. Alla avfallsfraktioner omfattas, både avfall under kommunalt ansvar, verksamhetsavfall och farligt avfall. Undantag görs dock för animaliska biprodukter och farligt avfall inom livsmedelskontrollen.

Inom ramen för projektet kommer Miljöförbundet att ta fram informationsmaterial gällande regler för företagens avfallshantering. Information kommer att gå ut till verksamhetsutövare innan tillsynen genomförs. Vid tillsynen kommer verksamheternas avfallshantering att granskas. Om avvikelser i avfallshanteringen konstateras, kommer verksamhetsutövaren att informeras om detta. En uppföljning kommer att göras, för att kontrollera att avvikelserna rättats till. Målet är att uppföljningen ska göras inom 10 veckor.

Senast uppdaterad: