Tillsynsprojekt masshantering

Under 2021 bedriver miljöförbundet ett tillsynsprojekt inom masshantering med inriktning på platser där massor bearbetas och sorteras. Projektet ska bland annat bidra till god resurshushållning och att rätt massor används på rätt plats.

Bakgrund

Massor uppkommer vid olika anläggningsarbeten och klassas i de flesta fall som avfall. Tidigare har sådana massor ofta använts till att täcka deponier. I och med att en del större deponier i närområdet har sluttäckts, har transportvägarna blivit längre och därför har kostnaderna ökat för att göra sig av med massor på detta sätt. Det har medfört att massor hanteras på nya sätt.

Miljöförbundet har noterat ett ökande antal platser i våra medlemskommuner, där massor hanteras och lagras. En ökad återanvändning av massor är i grunden positivt ur resurshushållningssynpunkt. Dock behöver man försäkra sig om att massor är lämpliga för de ändamål man vill använda dem till.

Risker med massor

Beroende på var massor kommer ifrån kan de innehålla olika föroreningar, som kan vara svåra eller omöjliga att upptäcka utan laboratorieanalyser. Exempel på sådana föroreningar är tungmetaller och bekämpningsmedel. Massor kan också innehålla främmande, invasiva arter, till exempel små rotbitar eller frön, som kan sprida arter till nya platser.

Kunskap och rätt hantering minskar riskerna

Om man flyttar massor som är klassade som avfall, ska de platser där massorna lagras och hanteras anmälas. I Sölvesborgs, Karlshamns och Olofströms kommuner ska anmälan göras till miljöförbundet, som är tillsynsmyndighet. I tillsynen kontrollerar miljöförbundet bland annat att verksamheterna har tillräcklig kunskap om riskerna med masshanteringen och arbetar för att förebygga dessa.

Tillsyn på dessa verksamheter förväntas också leda till större kunskap inom branschen. Hantering och återvinning av massor kan även omfattas av annan lagstiftning, till exempel områdesskydd, vattenverksamhet, strandskydd eller samrådsplikt enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. I samband med projektet planerar miljöförbundet att ta fram ett samlat informationsmaterial rörande den miljölagstiftning, som entreprenörer i branschen kommer i kontakt med.

Senast uppdaterad: