Enskilt dricksvatten

Foto av Steve Johnson från Pexels

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatten från enskilda brunnar. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör enskilda brunnsägare ta vattenprover.

Varför ska man kontrollera sitt dricksvatten?

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker det. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Har man små barn i familjen bör man vara extra noggrann med att provta eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Många problem kan emellertid undvikas om brunnen anläggs på rätt plats i förhållande till föroreningskällor som till exempel enskilda avloppsanläggningar och gödselupplag. Det är även viktigt att brunnen har ett bra tekniskt skydd mot ytligt grundvatten i form av täta brunnsringar och hela brunnslock.

Vem har ansvar för brunnen?

Det är du som brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också du/ni som måste åtgärda problemen.

Vad är ett bra dricksvatten?

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om dricksvatten från mindre vattenanläggningar har upphävts och ersatts av Livmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Mer information hittar du på Livsmedelsverkets hemsida (länk nedan). Råden ger anvisningar för dig som är brunnsägare. Här finns bl.a. gränserna för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning.

Livsmedelsverket har också uppdaterat socialstyrelsens handbok som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn:

Socialstyrelsen har tillsammans med myndigheten Sveriges geologiska undersökning också tagit fram två broschyrer med råd till enskilda brunnsägare. Livsmedelsverket har uppdaterat även dessa.

Anmälnings-/tillståndsplikt

För att anlägga en ny grundvattentäkt söder om E:22an inom Karlshamns kommun krävs en anmälan till miljöförbundet. Bor du inom vattenskyddsområde så gäller generellt anmälnings- och i vissa fall tillståndsplikt för anläggandet av ny grundvattentäkt.

Senast uppdaterad: