Skyddsvärda träd

Foto: Sofia Engzell

Skyddsvärda träd är ofta gamla och grova, men på mager, stenig mark kan träd vara gamla och ha höga naturvärden även om de är småvuxna. I tätorter hittar man oftast skyddsvärda träd på kyrkogårdar, i parker och alléer. Tätortsnära grönområden kan ha höga naturvärden om man väljer att sköta dem utifrån både friluftslivs- och naturvärden.

Vilka träd är skyddsvärda?

Som skyddsvärda träd räknas träd med en stamdiameter på 80 cm eller mer (dvs en omkrets på över 2,50 meter), mätt vid brösthöjd. Som skyddsvärda träd räknas också
mycket gamla träd, träd med hål och döda träd (både stående och liggande) med en diameter över 30 cm, samt hamlade träd och alléträd. (Källa: Länsstyrelsen Blekinge län)

Gamla grova träd med håligheter, död ved och grov bark är livsviktiga för många hotade arter. Några exempel är skriftklotterlav, rosa skärelav, bokblombock och Blekinges landskapsdjur ekoxen men det finns många, många fler. Numera är dessa träd en stor bristvara både i tätorter och naturmiljöer. Till viss del kan man kompensera bristen genom att till exempel sätta upp holkar av olika slag och anlägga faunadepåer med död ved. Men det är viktigt att vi alla hjälps åt att värna de skyddsvärda träd som finns - och planera för framtida värdefulla träd.

Anläggningsarbete nära skyddsvärda träd

Träd kan påverkas på flera sätt av anläggningsarbete. Mer direkta och tydligt synliga skador kan till exempel vara avverkning eller påkörningsskador på stammen. Men även osynliga skador på rotsystemet kan på sikt göra att träden dör. Sådan skador kan till exempel uppstå när marken kompakteras genom körning med tunga maskiner eller genom uppläggning av massor. Om markvattennivån påverkas, till exempel genom ny dränering, riskerar träden att påverkas negativt och kan till och med dö.

Förebygg skador

Med planering och skyddsåtgärder kan man förebygga negativ påverkan på skyddsvärda träd vid anläggningsarbeten. Under relaterade länkar nedan finns en informationsskrift om hur man tar hänsyn till träd vid anläggningsarbeten.

Samråd kan krävas

Om man planerar att avverka ett skyddsvärt träd, eller om det finns risk för negativ påverkan på skyddsvärda träd, bör samråd enligt 6 §, 12 kap. miljöbalken hållas med länsstyrelsen. Länsstyrelsen bör också kontaktas om det är oklart ifall skyddsvärda träd kommer att påverkas.

Särskilt skyddsvärda träd

  • Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
  • Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
  • Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

På Naturvårdsverkets hemsida finns information om vad man ska tänka på inför åtgärder som kan medföra negativ påverkan på särskilt skyddsvärda träd. Du hittar informationen via länken nedan.

Senast uppdaterad: